Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Utbildningsplanen är fastställd 2010-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörutbildningen i elektroteknik syftar till att utbilda civilingenjörer med tillämpbara kunskaper och färdigheter avseende elektroteknikens förverkligande och dess konsekvenser för människa, samhälle och natur. Utbildningen bygger på grundstenarna idéformulering, fysikalisk och matematisk modellering, konstruktion, kommunikation, implementering och drift. Efter genomgången utbildning skall den utexaminerade ha kunskapsmässiga förutsättningar att tillgodogöra sig den internationella vetenskapliga litteraturen inom en eller flera delar av elektroteknikens huvudområden.

 

Lärandemål:

Civilingenjören i elektroteknik skall efter avslutad utbildning kunna: • tillämpa matematik och fysik, på grundläggande nivå, på elektrotekniska problem inom både de matematiska och de fysikaliska grenarna av elektrotekniken. Speciellt läggs vikt vid att kunna beskriva elektrotekniska system och komponenter med matematiska och fysikaliska modeller samt bedöma giltigheten och begränsningen hos dessa modeller i olika situationer

 • analysera elektrotekniska problem i ett systemperspektiv med helhetssyn på livscykeln från idé genom specifikation, utveckling, implementering och drift till avveckling

 • identifiera, formulera och lösa tekniska problem inom minst ett elektrotekniskt tillämpningsområde samt tillämpa den mer avancerade matematik och fysik som behövs inom detta tillämpningsområde

 • konstruera elektriska och elektroniska komponenter och system efter specifikation inom minst ett teknikområde. Vid konstruktionen ska hänsyn tas till affärsmässiga villkor och miljömässiga och samhällelliga effekter av tekniken

 • utnyttja datahjälpmedel, vid såväl problemlösning som elektroteknisk konstruktion. Speciellt läggs vikt vid att kunna väl använda den typ av programmering och de typer av datorhjälpmedel som behövs inom det valda fördjupningsområdet.

 • planera och genomföra elektriska experiment och mätningar samt kritiskt utvärdera resultaten av dessa

 • förklara grundläggande begrepp inom miljö och hållbar utveckling och visa förståelse för den komplexitet som uppstår då människans behov möter miljöns begränsningar

 • kommunicera skriftligt och muntligt om tekniska frågor på god svenska och funktionell engelska både med experter inom det egna fältet och med personer med annan professionell bakgrund.

 • samarbeta effektivt i grupp samt ha erfarenhet av att samarbeta med personer med olika bakgrund och grundläggande kunskap om hur kulturella skillnader kan påverka arbete i grupp

 • reflektera över sin egen kunskap och dess begränsningar samt självständigt inhämta ny kunskap

 • analysera och källkritiskt värdera information inom sitt valda teknikområde

 • reflektera över teknikens roll i samhället och ha förmåga att att göra bedömningar med samhälleliga och etiska perspektiv.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Kandidatarbetet (15 hp) genomförs på vårterminen i årskurs 3. För att få genomföra kandidatarbetet krävs att studenten har uppnått 90 hp inom programmet efter läsperiod 1 i årskurs 3. Val av kandidatarbete sker i Studieportalen under hösterminen i årskurs 3. Programansvarig fastställer vilka kandidatarbeten som får väljas av studenter på Elektroteknikprogrammet. Mera information om kandidarbetet finns här:


https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/programinformation/elektroteknik/kandidatarbete/sidor/default.aspx


 

 

Gällande kurser för läsår 2010/2011:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2010/2011:


Civilingenjörsexamen
MPEPO - HÅLLBARA ELKRAFTSYSTEM OCH ELEKTROMOBILITET, MASTERPROGRAM
MPIES - INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPMIC - MICROTECHNOLOGY, MSC PROGR
MPNET - NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS, MSC PROGR
MPRSS - RADIO AND SPACE SCIENCE, MSC PROGR
MPDCS - SECURE AND DEPENDABLE COMPUTER SYSTEMS, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPMPE - WIRELESS AND PHOTONICS ENGINEERING, MSC PROGR

 

Specialiseringar:

E-miljö är en inriktning på Elektroteknikprogrammet som man kan välja att läsa inom ramen för kandidatprogrammet. Några av de kurser som vanligtvis ingår i programplanen byts då ut mot specifika miljökurser. Vilka de speciella kurserna är för denna inriktning framgår av kurslistningen för respektive årskurs i programplanen. Förutom dessa kurskrav kan man välja att ytterligare fokusera på miljö i sin utbildning. T ex kan man som kandidatarbete välja ett med miljöteknisk inriktning. Om man uppfyller kurskraven för studieinriktningen framgår det i examensbeviset att man läst E-miljö.

 
 

Examenskrav:

Allmän information


De examenskrav som anges gäller för studenter med inskrivningsår 2005 eller senare. För studenter med inskrivningsår 2004 eller tidigare hänvisas till programbeskrivningen för TELTA ELEKTROTEKNIK.Observera att kravet på allmänorienterande kurs (gällde för inskrivna 1996-2003) har upphört, vilket inte framgår av utbildningsplanen för TELTA.


Utbildningen är femårig (300 högskolepoäng, hp) och är enligt den s k Bolognamodellen indelad i två olika faser; ett kandidatprogram följt av ett masterprogram. Detta innebär att utbildningen ger möjlighet till en mellanexamen efter tre år, teknologie kandidat, på vägen mot slutexamen civilingenjör. De första tre åren består av en sammanhållen utbildning med begränsad valfrihet de två första åren följt av ett tredje år med en större valfrihet. Tredje året avslutas med ett kandidatarbete omfattande 15 hp. De valfria kurserna under tredje året ger möjlighet att prova på olika ämnesområden inför kommande val av det masterprogram som utgör de avslutande två åren. De som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 kan välja att ta ut en 4,5-årig civilingenjörsexamen (270 hp). Man läser då enligt den studieplan som finns för det aktuella masterprogrammet men utesluter 30 hp av de valfria kurserna.


 


Krav för kandidatexamen, 180 hp
För kandidatexamen krävs godkänt betyg på: • samtliga programmets obligatoriska kurser åk 1-3 (135 hp)

 • två breddkurser

 • två valfria kurser

 • kandidatarbete om 15 hp


För information om vilka breddkurser som finns, se programplanen för E3.


För de valfria kurserna finns några alternativ listade i programplanen för E3 och dessa kan vara kurser i matematik, ekonomi och organisation, MTS (Människa, teknik och samhälle) eller kurs som krävs för uppfyllande av särskild behörighet för vissa masterprogram. Det är också möjligt att efter prövning få räkna andra kurser ur det stora utbudet på Chalmers som valfria.


En valfri MTS-kurs om minst 7,5 hp är ett krav för civilingenjörsexamen. MTS-kursen måste dock inte nödvändigtvis ingå i kandidatexamen, men det finns utrymme att ta med den som valfri kurs i åk 3 om man vill. Det är också möjligt att nyttja en del av utrymmet för valfria kurser på masterprogrammet till att läsa en MTS-kurs.


 


Krav för civilingenjörsexamen
Civilingenjörsprogrammet omfattar 300 hp. Under en övergångsperiod fram till 2015-07-01 kan studenter antagna före 2007-07-01 alternativt välja att ta ut en civilingenjörsexamen omfattande 4,5 års studier (270 hp). För samtliga gäller att man ska uppfylla kraven för årskurs 1-3 i elektroteknik.


 


Civilingenjörsexamen, 270 hp
Gäller endast för studenter antagna ht 2004, ht 2005 eller ht 2006. • Uppfyllt fordringarna för kandidatexamen i elektroteknik.

 • Fullgjort de obligatoriska kurserna på något av elektroteknikprogrammets ackrediterade masterprogram.

 • Fullgjort kurser inom Människa, Teknik och Samhälle omfattande minst 7,5 hp MTS-klassade kurser.

 • Fullgjort examensarbete om 30 hp som utgör en fördjupning inom ämnesområdet för valt masterprogram.

 • Fullgjort kurser omfattande 270 hp.
   


Civilingenjörsexamen, 300 hp
För studenter antagna ht 2004 eller senare gäller: • Uppfyllt fordringarna för kandidatexamen i elektroteknik.

 • Fullgjort de obligatoriska kurserna på något av elektroteknikprogrammets ackrediterade masterprogram. För studenter antagna hösten 2008 eller tidigare gäller alternativet att ha fullgjort de obligatoriska kurserna på något av de villkorligt ackrediterade masterprogrammen samt kompletterat med 30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet elektroteknik. Godkänd dispensansökan krävs.

 • Fullgjort kursfordringar om minst 90 hp på avancerad nivå, inklusive examensarbete 30 hp alternativt 60 hp, i ämnen inom relevant inriktning.

 • Fullgjort kurser inom Människa, Teknik och Samhälle omfattande minst 7,5 hp MTS-klassade kurser.

 • Fullgjort ett examensarbete om 30 hp alternativt 60 hp som utgör en fördjupning inom ämnesområdet för valt masterprogram.

 • Fullgjort kurser omfattande 300 hp.

 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Elektroteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått.
Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Elektroteknik (Bachelor of Science, major subject Electrical Engineering).

 
Övrig information:
 

Uppflyttning
För att kunna registrera sig måste man vara uppflyttad till den nya årskursen, och för att bli uppflyttad måste man senast i majperioden ha klarat: • till E2: 22 hp

 • till E3: 60 hp


Studenter som misstänker eller vet att de inte kommer att bli uppflyttad skall kontakta studievägledningen för att lägga en individuell studieplan.Den som inte är uppflyttad får omregistrera sig i den gamla årskursen och tentera kurserna som redan har registrering. Omregistrering i den gamla årskursen görs av studievägledningen.Regler för fortsatta studier i något av de avslutande masterprogrammen
Studenter som tillhör programmet får påbörja studierna på ett masterprogram om grundläggande och särskilda behörighetskrav för aktuellt masterprogram är uppfyllda, se vidare:


https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/masterprogram/beh%C3%B6righetskrav-masterprogram/sidor/default.aspx


Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå. Garantiplats gäller till vissa av masterprogrammen. För antagna till civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik gäller att man har garantiplats till något av följande masterprogram: • Biomedical Engineering (MPBME)

 • Communication Engineering (MPCOM)

 • Electric Power Engineering (MPEPO)

 • Integrated Electronic System Design (MPIES)

 • Microtechnology (MPMIC)

 • Wireless and Photonics Engineering (MPMPE)


Platsgarantin gäller under maximalt 3 på varandra följande studiestarter. Detta räknas från och med det år då studenten var behörig att söka Chalmers masterprogram för första gången.


För särskilda behörighetskrav för masterprogram inom elektroteknikområdet hänvisas till:
https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/masterprogram/beh%c3%b6righetskrav-masterprogram/sidor/kurskrav-masterprogram-inom-elektroomr%c3%a5det.aspx


 

 

Mer information om programmet (url):

https://student.portal.chalmers.se/sv/studier/programinformation/elektroteknik/sidor/elektroteknik.aspx


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.