Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPARC - ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN, MSC PROGR
Associerat till: TKARK
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-08 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2021/2022
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Arkitektur, Arkitektur och teknik, Inredningsarkitektur, Landskapsarkitektur, Fysisk planering eller Stadsbyggnad.

 

Förkunskaper:

- kurser inom arkitektur eller stadsbyggnadsämnen, som tillsammans utgör minst 50% av kurserna i examen.
- kurser i gestaltningsprojekt inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskaparkitektur, fysik planering eller stadsbyggnad som tillsammans utgör minst 30% av kurserna i examen.
- en portfölj som visar studentens utveckling och dokumenterade färdigheter i gestaltningsarbete inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, fysisk planering eller stadsbyggnad. Varje arbete ska uppvisa hur rumsliga frågeställningar är kontextualiserade, bearbetade och presenterade som formgivna förslag. Portföljen ska innehålla minst 3 projekt, företrädesvis projekt genomförda inom ramen för akademisk utbildning och genomförda individuellt. Inkluderas projekt genomförda i grupp ska portföljen innehålla en reflektion över studentens bidrag till gruppen och processen. För varje projekt rekommenderas att studenten presenterar process, metod och resultat.
Alternativt urval, se: kapitel 9.3

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet i Arkitektur och stadsbyggnad ger färdigheter och kunskaper för avancerad yrkespraktik. Programmet präglas av forskningsinriktade tillvägagångssätt för att förutse framtida utmaningar för arkitekter och stadsbyggare. Dess profil är gestaltningsinriktad och praktisk, likaväl som akademisk och teoretisk. Ett flertal kurser är projektbaserade och undervisning sker i studiomiljö under ledning av erfarna arkitekter och forskare. Studion fungerar som ett laboratorium som riktar sig mot aktuella frågeställningar inom fältet. Den kompletteras med kurser som fokuserar på historia och teori, gestaltning och teknologi, samt ledarskap och yrkespraktik.

Programplanen består av studio, kurser och ett examensarbete. Nuvarande studiokurser fokuserar på byggnadsgestaltning med inriktning mot specifika typologier, såsom sjukvård och bostäder; på relationen mellan gestaltning, material, tillverkning, och miljö, genom ny teknologi; samt på stadsbyggnad och morfologi, såsom relationen mellan byggnaden och staden. Kortare kurser ger kunskaper i hållbart byggande och planering, i digitala verktyg och prototypframställning, i arkitekturens historia och teori, samt i ledarskap och professionell praktik. Såväl studio som kurser har en internationell prägel och berikas av gästföreläsningar, workshops och kritikgenomgångar med praktiserande arkitekter. Studierna avslutas med ett terminslångt individuellt examensarbete där studenten formulerar ett gestaltningsprojekt i relation till konstnärligt utvecklingsarbete och forskning som bedrivs på institutionen. Nästan samtliga kurser är valbara, vilket ger möjlighet för studenter att snitsla sin egen väg genom programmet.

 

Lärandemål:

After this programme the students shall have obtained the following learning outcomes:
 

Knowledge and Understanding

 • Describe and refer to theories, methods and processes in architectural design.
 • Describe and refer to relevant research findings in a given project.
 • Describe and refer to research in architectural history and current architectural practice
 • Refer to principles for environmental adaptation and sustainable development in the built environment.
 
Ability and Skill
 • Be able to fulfil qualified projects within architecture or urban planning; independently and creative, with adequate architectural methods and syntheses.
 • Be able to describe and assess the qualities of the built environment.
 • Be able to design, develop and preserve the built environment in a holistic perspective regarding existing values and demands from different user¿s perspectives.
 • Be able to apply knowledge and understanding of physical and technical principles in design and building.
 • Be able to generate knowledge about architectural design and hereby contribute to the development of the profession
 • Be able to communicate with different stakeholders and colleagues using the entire repertoire of architectural media and methods
 • Be able to clearly motivate different proposals with reference to scientific and experience based knowledge and value-based arguments
 
Ability of Assessment and Attitude
 • Be able to integrate the needs of all people as a fundament for proposals of long-term and high aesthetic quality
 • Be able to interpret, question and develop given prerequisites based on achieved knowledge and experience
 • Be able create unexpected or not demanded values in proposals
 • Be able to show intention, commitment and ability to identify needs for further learning

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2021/2022:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2021/2022:


Arkitektexamen
TKARK - ARKITEKTUR
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Arkitektur. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Arkitektur

 

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.