Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKGBS - GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
GLOBAL SYSTEMS ENGINEERING
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet syftar till att ge kunskaper, förmågor och värderingar för att förstå och hantera de utmaningar som vi ställs inför på global nivå, och hur dessa interagerar med samhället, tekniken och naturen. Utifrån en grund i matematik, fysik och datavetenskap, utvecklar studenterna ett undersökande och kreativt arbetssätt, med rika inslag av matematiskt tänkande, modellering och problemlösning. Sammantaget ger detta en förmåga att förstå och utforska större system, och att arbeta med utveckling av modeller, simulering och dataanalys för natur och samhälle, liksom inom vanlig ingenjörsverksamhet. Programmet vill därutöver på ett flertal sätt inspirera till problemlösning, både för att möta globala utmaningar och mer allmänt.

 

Lärandemål:


Kunskap och förståelse

I. visa kunskap om centrala vetenskapliga grunder för studier av globala system, vilka inkluderar element från såväl systemvetenskap och matematik som natur-, samhälls- ochingenjörsvetenskaper

II. visa brett kunnande inom globala system, vilande på fördjupade kunskaper i matematik, matematisk modellering, datavetenskap/data science med väsentligt fördjupade förståelse om systemgränser och interaktion mellan system i naturen och samhället,

Färdighet och förmåga

III. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, speciellt visa förmåga att ta sig an komplexa frågeställningar som ofta saknar entydig lösning, behöver balansering av olika perspektiv samt kräver interdisciplinärt angreppssätt.

IV. visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar, utifrån ett systemperspektiv och där tvåvägssamspel mellan samhälle, teknologi och naturen spelar en särskilt viktig roll.

V. visa förmåga att planera och välja adekvata metoder för att genomföra uppgifter inom givna ramar,

VI. visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från olika discipliner, identifiera relevanta systemgränser, hantera begränsad information samt visa förmåga att modellera, simulera, och utvärdera globala skeenden,

VII. visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,

VIII. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och

IX. visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

X. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

XI. visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och hållbarhetsaspekter, och

XII. visa insikt om begränsningarna i sin egen kompetensens och kunskap, samt i identifiera behov av samverkan med mer specialiserade expertkompetenser för att hantera komplexa problemställningar.

XIII. förmåga att identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPPHS - FYSIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:


För några av masterprogrammen uppfylls förkunskapskraven genom programmets obligatoriska kurser (MPTSE, MPCAS, MPENM, MPLOL). För de andra ackrediterade masterprogrammen behöver studenterna välja valbara kurser för att uppfylla förkunskapskraven, se nedan:

Sustainable Energy Systems (MPSES): MTF053 Strömningsmekanik (lp 1) och SEE020 Termisk energiomvandling (lp 2)

Physics (MPPHS): FUF040 Kvantfysik (lp 1) och FFY012 Fasta tillståndets fysik (lp 3)

Computer Science – Algorithms, Languages and Logic (MPALG): TDA417 Datastrukturer och algoritmer (lp 2) eller DAT038 Datastrukturer (lp 2).

Data Science and AI (MPDSC): TDA417 Datastrukturer och algoritmer (lp 2) eller DAT038 Datastrukturer (lp 2).

Wireless, Photonics and Space Engineering (MPWPS): MVE030 Fourieranalys 6 hp (lp 3) eller TMA982 Linjära system och transformer (lp 3)

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Globala system:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Globala system samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Globala sytem utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser:


För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Uppfyllande av MTS-obligatoriet

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS) samt minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling (MHU). Dessa krav tillgodoses automatiskt i och med de obligatoriska kurserna inom programmet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.