Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR
Associerat till: TKMAS
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Automation och mekatronik eller Industriell ekonomi.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Numerisk analys, Flervariabelanalys och Matematisk statistik), Mekanik, Hållfasthetslära, Materialteknik, Produktionsteknik, Reglerteknik, Industriell ekonomi, Computer-aided design (CAD) och Programmering.
Rekommenderade kurser: Underhållsteknik, Produktionsplanering, Human factors engineering, Virtuell produktion och Logistik.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling (MPPEN) syftar till att ge kunskap, bedömningsförmåga och praktiska färdigheter som krävs för att skapa och förbättra hållbara tillverkningsprocesser och högpresterande produktionssystem. Detta inkluderar såväl att göra skillnad i utvecklingsprojekt som att leda arbete i redan befintliga produktionssystem.


De professionella möjligheterna för en produktionsingenjör är stora och sträcker sig över flera branscher - från fordonsindustri till medicinteknik, sjukvård och livsmedelsindustri. Med en bred kunskapsbas inom produktion ger MPPEN stora karriärmöjligheter som specialistet och ledare inom områdena produktionssystem, tillverkningsprocesser och produktionsledning.


MPPEN inkluderar fem obligatoriska kurser samt ett obligatoriskt examensarbete. Utöver detta möjliggör programmets arkitektur att studenterna skräddarsyr sin egen utbildning med stöd från tre spår eller yrkesinriktningar:
1. Produktionssystem - förbereder de blivande ingenjörerna för en aktiv roll i att utveckla komplexa produktionssystem. Arbetet inkluderar beredning av ny eller uppgraderad produktionsutrustning, exempelvis vid upphandling av automationsutrustning eller utveckling av effektiva produktionsflöden. Denna inriktning tydliggör också behovet av en säker och inspirerande arbetsmiljö för människorna som arbetar inom tillverkningsindustrin. Färdigheter som tränas är exempelvis att bygga virtuella modeller av produkter, maskiner, arbetsstationer och produktionsliner som en del i att hållbart utvecklingsarbete.
2. Tillverkningsprocesser - innehåller arbetet att utveckla och välja lämpliga processer, verktyg och maskiner för värdeskapande bearbetning av det fysiska materialet. Datorbaserade verktyg används frekvent för att bereda processer så som formning, skäranade bearbetning, gjutning och svetsning. Tillverkningsberedning för plaster, kompositer och andra moderna material ingår också i kurserna på denna inriktning.
3. Produktionsledning - fokuserar på leda resurser och aktiviteter i ett industriellt produktionssystem, typiskt på fabriks-, företags- eller koncernnivå. Viktiga delar är att synkronisera produktionssystemet med företagets övergripande mål och strategi, att initiera och leda design- och förändringsarbete, att planera och styra ett effektivt användande av resurser för att möta kundernas förväntningar samt att säkerställa att moderna teknologier och filosofier inom produktionsområdet blir effektivt integrerade i industrin.


För att realisera programiden och syftet är MPPEN indelat i fyra delar:
1. Fem obligatoriska kurser om totalt 37,5 poäng.
2. Nio obligatoriskt valbara kurser där studenterna väljer minst 3 kurser, alltså totalt 22,5 poäng.
3. Valfria kurser om 30 poäng.
4. Examensarbete (30 eller 60 poäng).
För både obligatoriskt valbara och helt valfria kurser gäller att studenterna fritt får välja bland MPPENs tre spår/yrkesinriktningar.


Produktion är av avgörande betydelse för samhällets utveckling och välfärd samt för människors välbefinnande. Genom historien har den industriella produktframtagningsprocessen bidragit till viktig och imponerande utveckling. Idag däremot ser vi också den andra sidan av myntet och svårigheten i att balansera mänsklig utveckling med långsiktig hållbarhet. Vårt slöseri med resurser blir tydligare och vi bevittnar förändringar i klimatet som tydligt kan kopplas till människans konsumtion och produktion. Detta betonar ytterligare vikten av innovationer i form av nya tekniska lösningar i produkt- och produktionsutveckling. Framtidens ingenjörer måste lära sig att arbeta med en än större helhetsbild och med mer hållbara perspektiv än tidigare generationer.

 

Lärandemål:

Industriell produktionsutveckling utförs vanligen i multidisciplinära team och verktyg baserade på informationsteknologi (IT) används frekvent som beslutsstöd. Därför utgår MPPEN från grundläggande vetenskap, grundläggande ingenjörskunskap och avancerat ingenjörsarbete inom produktionsområdet och har som målsättning att utveckla studenternas förmåga till nätverkande och användande av IT-verktyg för att analysera produktion och kommunicera resultat. Efter avslutat program ska studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
- Identifiera och formulera tydliga problem såväl i att finna förbättringspotential för ett givet produktionssystem som att identifiera generella kunskapsgap inom området produktionsutveckling.
- Beskriva kunskapsfronten inom delområden av produktionsutveckling samt applicera väsentligt fördjupad domänkunskap för att designa, styra och förbättra produktionssystem.
- Använda relevanta vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder vid utveckling av produktionssystem.

Förmåga och färdigheter
- Applicera hållbarhetstänk i utveckling och ledning av lönsamma, miljövänliga, säkra och inspirerande produktionssystem.
- Applicera specialist- och ledarskapsfärdigheter i multidisciplinära team för att analysera, utvärdera och utveckla tekniska lösningar och komplexa produktionssystem.
- Beskriva, välja och applicera ingenjörsverktyg och metoder för att lösa kända såväl som nya problem inom akademi och industri.
- Lösa öppna problem genom att applicera och integrera kunskap från olika delar av området produktionsutveckling, även med begränsad tillgång till information och data.
- Effektivt kommunicera (muntligt och skriftligt) intentioner, metoder, resultat, argument och bedömningar för akademiska och industriella intressenter.
- Arbeta självständigt i forsknings- och utvecklingsarbete inom produktionsområdet eller i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över och göra bedömningar av vetenskapliga aspekter inom området produktionsutveckling.
- Reflektera över och göra bedömningar av sociala, samhälleliga och etiska aspekter av produktionsutveckling samt ta ansvar för föreslagna lösningar.
- Identifiera behov av vidare personlig utveckling i rollen som produktionsingenjör samt reflektera över strategier för kontinuerligt lärande.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 poäng) ska utföras inom ett väl definierat ämne och ett avgränsat område som tidigare studerats inom ramen för masterprogrammet. Det kan utföras på Chalmers, ett företag, ett forskningsinstitut eller ett annat universitet. För att påbörja examensarbetet krävs 45 avklarade poäng från kurser på masterprogrammet. Studenter som går 5-årigt civilingenjörsprogram på Chalmers krävs totalt 225 poäng för att starta examensarbetet.

Det finns även möjlighet att utföra ett utökat examensarbete om 60 poäng, då men en tydlig forskningsinriktning. Antalet projekt av denna typ är begränsat och urvalet sker i konkurrens med övriga intresserade studenter. Kravet för att starta ett sådant examensarbete är normalt högre än för ett vanligt projekt om 30 poäng. Målet med ett utökat examensarbete är att bidra till forskningsresultat som är av sådan kvalitet att det kan presenteras på etablerade forskningskonferenser eller i vetenskapliga journaler. Mer information om utökade examensarbeten ges av ansvarig för masterprogrammet.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2020/2021:


Civilingenjörsexamen
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Automation och mekatronik eller Maskinteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Automation och mekatronik, Maskinteknik

 
Övrig information:
 

Masterprogrammet i produktionsutveckling erbjuder utbildning för framtida industriella experter. Det är stor efterfrågan på färdigheter inom produktionsutveckling både lokalt och globalt. Den globala konkurrensen har återigen satt expertis inom produktion på kartan och gjort det till en nyckeltillgång för företag inom tillverkningsindustrin. Framtida produktionsingenjörer har även ett stort spektra av arbetsuppgifter att välja mellan inom företag.

Chalmers är ett ledande universitet inom produktion både gällande forskning och utbildning och MPPEN är en central del av Chalmers styrkeområde Produktion. Flera av MPPENs kurser ges i nära samarbete med industriella partners, se exempelvis kursen "Industriellt projektarbete". Detta skapar en attraktiv miljö både för nationella och internationella studenter då flera av samarbetsföretagen agerar på den globala marknaden.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.