Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Associerat till: TKDAT
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Datateknik, Datavetenskap, Automation och Mekatronik, Elektroteknik, Teknisk Fysik, Matematik, Mjukvaruteknik eller motsvarande

 

Förkunskaper:

Matematik (innehållande Matematisk analys (minst 7,5 hp) och Linjär algebra (minst 7,5 hp)) och Programmering i ett generellt programmeringsspråk (t.ex. C/C++/Java/Haskell eller liknande (minst 7,5 hp)), Algoritmer och/eller Datastrukturer (minst 7,5 hp)samt en av följande kurser: Diskret matematik och/eller Matematisk statistik och/eller Sannolikhetslära
Rekommenderade kurser: Ändliga automater och formella språk, Matematiskt modellering och problemlösning, Funktionell programmering

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Samhället är idag i hög grad beroende av digitala informationssystem och datorer. Utvecklingen av exempelvis internet och allt snabbare och mindre datorer har lett till en snabbt ökande digitalisering av hela samhället, en utveckling som knappast kommer stanna av. I linje med detta är programmets vision att erbjuda en relevant utbildning för att hantera de kunskapskrav, innovationsmöjligheter och problem som finns i dagens och framtidens digitaliserade och datorberoende samhälle. Programmet ska framför allt erbjuda en solid teoretisk bas i datavetenskapens kärnämnen, vilka underbygger alla datorsystem, samt ytterligare fördjupningar och tillämpningar inom dessa områden. Undervisningen ska kopplas till nya forskningsresultat och teknikutvecklingar, och både möjliggöra vidare forskarstudier samt vara en god förberedelse för industriella positioner.
Programmets syfte är alltså att ge studenter en grundlig introduktion till datavetenskapens kärnämnen:
 • Algoritmer: Hur man uttrycker problemlösningsstrategier för en dator, och analyserar dess effektivitet.
 • Programspråk: Hur de olika språk som används för att lösa olika problem med hjälp av datorer är uppbyggda.
 • Logik: De underliggande matematiska och logiska principerna för att förstå och resonera om datorsystem och datorprogram.
Studenterna väljer därefter ytterligare fördjupning inom något eller några av dessa ämnen och relaterade applikationsområden inom exempelvis programmering, modellering eller systemkonstruktion.
Utöver tekniska och teoretiska kunskaper syftar studierna inom mastersprogrammet till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att:
 • Kunna delta i, och på sikt leda, utveckling och forskning om digitalisering och komplexa datorsystem för både generella och specifika tillämpningsområden.
 • Kunna genomföra utvecklingsarbete i både nationella och internationella miljöer.
 • I samklang med samhälle och miljö verka för etisk och hållbar samhällsutveckling.

 

Lärandemål:

För programmet gäller Chalmers Lokal examensordning för civilingenjörsutbildning, kandidatutbildning och masterutbildningar. Chalmers examensmål baseras på högskoleförordningens nationella krav och examensmålen har här specialiserats och uttrycks som programmål för MPALG.
MPALG uppfyller Chalmers digitaliseringsmål genom att utbilda studenter som får djupgående kunskaper hur man utvecklar av system och verktyg som möjliggör den ökade digitaliseringen inom olika områden, både i industrin och i samhället i stort. Sådana digitaliseringsmål genomsyrar praktiskt taget alla programmål och speciellt programmålen 6 och 7.

Kunskap och förståelse:
 • Mål 1: Studenten ska visa kunskap och förståelse för datavetenskapens kärnämnen, inklusive väsentligt fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena algoritmer, programspråk och/eller logik. Studenten ska vidare ha fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom digitalisering och datavetenskap, med fokus på:
  • datorprogrammering och mjukvaruutvecklingsprocessen
  • teori för beräkningar och datorinteraktion: algoritmer, komplexitet, logik för enkla eller multipla beräkningsenheter
 • Mål 2: Studenten ska visa fördjupad kunskap i de datavetenskapliga metoder som driver digitaliseringsutvecklingen i samhället. Detta innebär kunskaper om hur man designar och analyser algoritmer, programmeringsspråk samt hur logiska metoder kan användas för att dra slutsatser om datavetenskapliga system och dess funktioner och egenskaper.
Färdighet och förmåga:
 • Mål 3: Studenten ska kritiskt och systematisk kunna integrera kunskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar inom datavetenskap även med begränsad information.
 • Mål 4: Studenten ska kritiskt kunna identifiera och formulera frågeställningar inom det datavetenskapliga området. Studentens ska även kunna planera och med adekvata metoder genomföra och utvärdera undersökningar som bidrar till kunskapsutveckling inom programmets fördjupningsområden.
 • Mål 5: Visa förmåga att diskutera och ge en klar redogörelse för hans/hennes slutsatser och den kunskap och de argument som stödjer dessa både muntligt och skriftligt. Studenten ska kunna kommunicera med olika målgrupper i internationella sammanhang. Med olika målgrupper menas andra datavetare, ingenjörer i närliggande ämnen samt till viss del även exempelvis kunder.
 • Mål 6: Studenten ska kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur samt kunna delta i utveckling av system och verktyg med datavetenskapliga tillämpningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Mål 7: Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utveckling inom digitalisering och datavetenskap.
 • Mål 8: Visa förståelse för datavetenskapens och digitaliseringens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människornas ansvar för hur denna teknik används.
 • Mål 9: Studenten ska kunna identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap och av att fortlöpande utveckla sin egen kompetens och att kunna tillgodogöra sig medarbetares kompetens.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2020/2021:


Civilingenjörsexamen
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKGBS - GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR

 

Rekommendationer:


 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Datateknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Datateknik

 
Övrig information:
 

Programmet har utformats som ett tvåårigt mastersprogram på 120 hp. enligt Bolognamodellen, med kurser huvudsakligen på avancerad nivå. Undervisningen sker på engelska tillsammans med internationella studenter och ger fördjupade kunskaper inom områdena algoritmer, programspråk och logik. Inom programmet finns möjlighet till dels ytterligare fördjupning inom ett eller flera av dessa områden, men också möjlighet att bredda sig genom att välja kurser inom angränsande områden eller kurser för den personliga utvecklingen.
Programmets två år innehåller
- Fyra obligatoriska kurser (30 hp): De tre kurserna Algoritmer, Programspråk och Matematisk logik för datavetenskap ger fördjupad kunskap inom programmets tre huvudområden. Den fjärde obligatoriska kursen, Datavetare i samhället, tar upp bland annat etikfrågor relaterade till IT och datavetenskap, forskningsetik samt vetenskapligt skrivande.
- Minst fyra valfria profilkurser (30 hp) som ger ytterligare fördjupad specialisering inom områdena algoritmer, programspråk, logik och verifikation eller datasäkerhet.
- Fyra kurser inom valfritt område (30 hp). Dessa kan vara ytterligare profilkurser, eller andra kurser.
- Mastersprojekt (examensarbete) relaterat till något ämne inom programmets profil (30 hp). Mastersprojektet kan utföras antingen inom institutionen eller i samarbete med industrin.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.