Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med stort beräknings- och problemlösningskunnande inom hela kemiteknikområdet och gränsområdet mellan fysik och kemi. Utbildningen skall vara internationellt konkurrenskraftig och fylla industrins, samhällets och den akademiska forskningens behov av kvalificerade civilingenjörer för utveckling av processer och produkter med hänsyn tagen till miljö-, hälso- och hållbarhetsaspekter. Den utexaminerade civilingenjören skall även ha förutsättningar att bedriva forskarstudier inom grundläggande fysik och kemi samt kunna göra bedömningar av kemisk natur av intresse för samhället. Programmets fyra hörnstenar är matematik, modellering, kemiteknik och teknisk fysik, men utbildningen skall också utveckla de färdigheter och förhållningssätt som krävs för att på ett professionellt och ingenjörsmässigt sätt utöva sin yrkesroll. Civilingenjören skall efter genomgången utbildning ha tillägnat sig ett vetenskapligt arbetssätt och ha förutsättningar att tillgodogöra sig den vetenskapliga litteraturen inom ett valt teknikområde och därigenom hålla sig à jour med fältets utveckling.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
 • Kunna utnyttja matematik för att modellera fysikaliska och kemiska förlopp och för att analysera experimentella resultat.
 • Ha god förståelse för fysikens grundbegrepp och kunna tillämpa dessa kunskaper på problem av kemisk och kemiteknisk natur.
 • Ha grundläggande övergripande kemikunskaper och goda kunskaper inom teoretisk kemi.
 • Förstå och kunna tillämpa kemiteknikämnen som transportprocesser, reaktionsteknik, separationsteknik, energiteknik och reglerteknik på tekniska problem och processer som knyter an till kemiteknik.
 • Ha kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt nödvändiga kunskaper för forskarutbildning inom det aktuella teknikområdet.

Färdighet och förmåga
 • Ha ett miljö- och hållbarhetsperspektiv på kemiteknisk verksamhet.
 • Med helhetssyn och kreativitet kunna planera, genomföra och utvärdera projekt och experimentella försök samt kritiskt bedöma resultaten från dessa.
 • Kunna formulera matematiska modeller och utnyttja egenprogrammerad och kommersiell programvara för att lösa problem. Särskild vikt läggs vid att kunna bedöma modellernas begränsningar och resultatens giltighet samt att kunna göra förutsägelser med begränsad information.
 • Kunna redovisa och presentera resultat på svenska och engelska både för specialister och andra, och kunna diskutera och argumentera för sina slutsatser.
 • Kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupper med olika sam-mansättning, samt vara medveten om gruppers dynamik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • På ett effektivt sätt kunna söka publicerad information inom ämnesområdet, kritiskt granska och värdera den samt följa områdets utveckling.
 • Ha insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inklusive digitalisering, och hur samhälls- och teknikutvecklingen påverkar varandra, inbegripet etiska, sociala, ekonomiska samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPPHS - FYSIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPMCN - MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:

Under tredje året (TKKEF-3) skall obligatoriskt valbara kurser väljas. Vilka kurser som kan väljas framgår av programplanen.

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Kemiteknik med fysik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Kemiteknik med fysik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Kemiteknik med fysik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Programbeskrivning


Uppflyttningsgränser:

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Uppfyllande av MTS-obligatoriet
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik med fysik (TKKEF) kull H18 och tidigare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av Chalmers MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp.
 
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik med fysik (TKKEF) kull H19 och senare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av de MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp som anges i Utbildningsplanen för respektive antagningsår.
 
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik med fysik (TKKEF) kull H20 gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av följande MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp:

CTE031 Teknikhistoria
ENM015 Teknikevolution och miljö
ITS066 Genus och teknik
KBT265 Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv
LMU055 Människa - teknik
LSP530 Skönlitteratur på engelska för ingenjörer
MVE370 Matematik och samhälle
MVE420 Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid
TEK130 Vetenskapshistoria
TEK226 Teknik och samhälle
TEK565 Teknik och kultur
TEK600 Digitalisering och samhälle

Övriga MTS-kurser kräver dispens från programmet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.