Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
BIOENGINEERING
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med civilingenjörsutbildningen med inriktning mot bioteknik är att utbilda personer
 • med fackkunskaper inom biovetenskap, teknik och matematik
 • till kvalificerade uppdrag inom huvudsakligen bioteknisk men också annan industri
 • för arbete med produkt- och processutveckling, produktion samt ledning / management
 • med utmärkta förutsättningar för forskarutbildning inom biovetenskap, bioteknik, kemi, kemiteknik och miljöteknik
 • med ett etiskt förhållningssätt baserat på hållbar utveckling
 • med en bas för livslångt lärande och förmåga att följa teknikutvecklingen
 • för en internationell arbetsmarknad

 

Lärandemål:

Efter avklarad utbildning skall en biotekniker

Kunskaper och förståelse
 • kunna tillämpa matematik, mekanik och vågfysik inom bioteknik, kemi och kemiteknik
 • ha insikter i och kunna tillämpa cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och biokemi inom kemiska, mikrobiologiska biotekniska användningsområden
 • ha insikter i och kunna tillämpa kemiämnen såsom organisk, oorganisk och fysikalisk kemi samt biokemi på komplexa problem.
 • ha nödvändiga kunskaper och förmågor för en utbildning i ett ingenjörsämne.
Färdighet och förmåga
 • ha förmågan att planera och utföra experiment och projekt på laboratorie- och större skala, utvärdera dessa, och vid behov, tillämpa relevanta digitala verktyg, och kritiskt utvärdera resultat från dessa.
 • kunna formulera matematiska modeller och programmera lösningsmetoder, och besitta kunskaper för att bedöma begränsningar i modellerna.
 • kunna rapportera och presentera resultat på svenska och engelska, inte bara för ingenjörer inom teknikområdet, och kunna diskutera och argumentera för sina slutsatser.
 • kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp, inklusive planering och uppföljning, och ha medvetenhet kring gruppdynamik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna utvärdera risker förenade med olika kemiska substanser och processer, och kunna analysera användandet av olika substanser och processer i ett uthållighets-sammanhang.
 • kunna samla, analysera och utvärdera vetenskaplig information som är publicerad inom teknikområdet, och kunna följa utvecklingen inom området.
 • ha insikter om möjligheter och begränsningar inom teknikområdet och dess digitalisering, och kunna diskutera hur den samhälleliga och tekniska utvecklingen samspelar, inkluderande etiska, sociala, ekonomiska, miljö- och hållbarhets- samt arbetsmiljö-aspekter.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

Bioteknologer kan göra kandidatarbete inom Kemi- och kemiteknik, Biologi och bioteknik samt inom Matematiska vetenskaper. I dessa kandidatarbeten ingår för bioteknologer projektstödjande obligatoriska kursinslag i kommunikation, projektorganisation, gruppdynamik samt informationskompetens. Övriga kandidatarbeten med lämpligt innehåll kan tillåtas ingå som en del av kandidat- och civilingenjörsexamen efter särskild hantering.

Masterexamensarbetet skall följa de föreskrifter som gäller inom respektive ackrediterat masterprogram.

För mer information om kandidat- och masterexamensarbeten hänvisas till Studentportalen.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPMCN - MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:

Under tredje året (TKBIO-3) skall två av sex obligatoriskt valbara kurser läsas. Vissa av dessa kurser ger fördelaktiga förkunskaper och progression för vissa masterprogram.

För MPBIO - Bioteknik, Msc Progr rekommenderas:
KMG042 Modellorganismer i molekylärbiologi i läsperiod 3 samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4

För MPISC - Innovativ och hållbar kemiteknik, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer eller IEK415 Industriell ekonomi i läsperiod 3
samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi eller KAA052 Matematisk modellering eller TEK710 Organisation och ledarskap i läsperiod 4.

För MPCAS - Komplexa adaptiva system, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer i läsperiod 3 samt KAA052 Matematisk modellering i läsperiod 4.

För MPLOL - Lärande och ledarskap, MSc Progr det finns särskilda krav för att uppnå examensfordringar både gentemot civilingenjörsexamen och lärarexamen:
TMA982 Linjära system och transformer måste läsas i läsperiod 3, och KOK081 Oorganisk och organisk kemi måste läsas i läsperiod 4.
Dessutom rekommenderas den frivilliga kursen MVE370 Matematik och samhälle.

För MPENM - Matematik och beräkningsvetenskap, MSc Progr:
TMA982 Linjära system och transformer måste läsas i läsperiod 3 och KAA052 Matematisk modellering rekommenderas för läsperiod 4.

För MPMCN - Materialkemi, MSc Progr rekommenderas:
KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4

För MPBME - Medicinsk teknik, MSc Progr rekommenderas:
TMA982 Linjära system och transformer i läsperiod 3 samt KAA052 Matematisk modellering eller i läsperiod 4.

För MPNAT - Nanoteknologi, MSc Progr rekommenderas:
KMG042 Modellorganismer i molekylärbiologi i läsperiod 3 samt KOK081 Oorganisk och organisk kemi i läsperiod 4.

För övriga masterprogram eller läsperioder är de obligatoriskt valbara kurserna likvärdiga

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Bioteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Bioteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Bioteknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Programbeskrivning


Uppflyttningsgränser:

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2.
Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.
Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Uppfyllande av MTS-obligatoriet
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (TKBIO) kull H18 och tidigare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av Chalmers MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp.

För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (TKBIO) kull H19 gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av följande MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp

BBT010 - Etik inom bioteknik (obligatorisk för MPBIO)
MVE370 - Matematik och samhälle
CTE031 - Teknikhistoria
ENM015 - Teknikevolution och miljö
ITS066 - Genus och teknik
KBT265 - Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv
LSP530 - Skönlitteratur på engelska för ingenjörer
MVE420 - Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid
TEK130 - Vetenskapshistoria
TEK226 - Teknik och samhälle
TEK237 - Social innovation och socialt entreprenörskap
TEK320 - Digital ekonomi och politik
TEK565 - Teknik och kultur
TEK570 - Teknikens etik
TEK600 - Digitalisering och samhälle
LMU055 - Människa - teknik
TEK475 - Praktiskt ledar- och entreprenörskap


Övriga MTS-kurser kräver dispens från programmet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.