Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK Läsår: 2020/2021
ARCHITECTURE AND ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E, Samhällskunskap A

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Arkitektur och teknik syftar till att ge studenter kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att på ett kvalificerat sätt kunna bidra till samhällsbyggandet. Uppgifterna sträcker sig från att identifiera behov och formulera program till att planera och utforma komplexa byggnadsverk för olika ändamål och i olika kontexter. Utbildningen betonar generella kunskaper med utgångspunkt i såväl matematiska och teknikvetenskapliga modeller och verktyg, som i arkitekturens gestaltningsprocesser och i dialog med en vid repertoar av principiellt intressanta byggda exempel.

Genom utbildningens uppläggning och studiemiljö och dess starka betoning på humanism, helhetssyn, kommunikation och dialog tränas förmågan att reflektera över arkitekturens och teknikens roll i samhället, att kunna göra bedömningar där såväl vetenskapliga, ekonomiska, kulturella, sociala, etiska som konstnärliga perspektiv vägs in och där ambition att söka tekniska lösningar och arkitektonisk gestaltning med krav på långsiktighet, funktionalitet, kvalitet, hållbarhet och resurseffektivitet präglar samtalen.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse

För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • visa kunskap om byggnadskonstens humanistiska och konstnärliga grund,
 • visa kunskap om byggnadskonstens matematiska och teknikvetenskapliga grund samt den beprövade erfarenheten
      inom området,
 • visa kunskap om samhällsbyggandets processer och regelverk,
 • visa kunskap om byggnaders material samt byggnaders bärande, skyddande och klimatskapande system,
 • visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och
 • visa kännedom om en bred repertoar av byggda exempel samt design- och byggprocesser inom arkitektur och
      ingenjörskonst.

  Färdighet och förmåga

  För civilingenjörsexamen ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera, formulera, bearbeta och utvärdera komplexa
      ingenjörsproblem, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att med adekvat teknikvetenskaplig metod, inom givna ramar samt med hänsyn till materiella
      förutsättningar och olika aktörers krav och förväntningar, självständigt och kreativt initiera, genomföra och
      utvärdera kvalificerade ingenjörsuppgifter,
 • visa förmåga att för valt fördjupningsområde behärska ingenjörsprofessionens kvalificerade metoder och verktyg
      och genom dessa kunna modellera, simulera, förutsäga och kommunicera verkningssätt och förlopp och därigenom
      bidra med underlag i designprocesser och
 • visa förmåga att i tidiga designfaser med matematiska verktyg och med kunskap om fysikens mönster och mekanismer
      formulera sunda förenklade beräkningsmodeller och genom dessa bidra till värderingar av alternativa lösningar.

  För arkitektexamen ska studenten:
 • visa förmåga att identifiera behov i samhällsutvecklingen, formulera program med en arkitektonisk intention samt
      förklara och motivera förväntade kvalitéer, och därigenom bidra till kunskapsutveckling,
 • visa förmåga att planera, transformera och gestalta byggnadsmiljöer och byggnader samt förklara förslag till
      byggnadsverk utifrån deras kontexter: sociala, kulturella, historiska, natur- och kulturgeografiska,
 • visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod, inom givna ramar samt med hänsyn till materiella förutsättningar
      och olika aktörers krav och förväntningar, självständigt och kreativt initiera, genomföra och utvärdera kvalificerade
      gestaltningsuppgifter och
 • visa förmåga att behärska arkitektprofessionens redovisningsformer och genom dessa kunna kommunicera ett projekts
      intentioner, sammanhang och kvalitéer.

  För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • visa förmåga att med matematiska verktyg och med en skissande och laborativ arbetsmetod undersöka geometriskt
      styrda former och fysikaliska fenomen,
 • visa förmåga att utveckla och utforma byggnader, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar
      och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell, muntligt, skriftligt och på annat
      sätt i dialog med olika grupper utveckla och klart redogöra för och diskutera intentioner, metoder och slutsatser samt
      bakomliggande värderingar, kunskaper och argument.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

  För både civilingenjörs- och arkitektexamen ska studenten:
 • Visa förmåga att reflektera över sin egen kunskap och dess begränsningar samt förmåga att självständigt inhämta ny
      kunskap,
 • Visa förmåga att reflektera över och kritiskt förhålla sig till arkitekturens och samhällsbyggnadsteknikens rådande synsätt,
 • Visa förmåga att samla, analysera och källkritiskt värdera information,
 • Visa förmåga att reflektera över arkitekturens och teknikens roll i samhället och att kunna göra bedömningar med såväl
      vetenskapliga, ekonomiska, kulturella, sociala, etiska som konstnärliga perspektiv och
 • Visa förmåga att söka utformningar av byggnader som uppfyller samhällets krav på långsiktighet, funktionalitet, kvalitet
      och hållbarhet.

 •  

  Omfattning: 300.0 hp

   

  Självständigt arbete:

  Arkitekt- respektive civilingenjörsutbildningen avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete om 30 högskolepoäng. Detaljerad information om examensarbetens regelverk och genomförande finns redovisade i Chalmers dokument Dnr 2008/111 Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och mastersprogram.

   

  Gällande kurser för läsår 2020/2021:

  Se programplan

   

  Ackrediterade masterprogram:

  Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

  Arkitektexamen
  MPDSD - ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM
  MPARC - ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD, MASTERPROGRAM

  Civilingenjörsexamen
  MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
  MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
  MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
  MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
  MPSEB - KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
  MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
  MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
  MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
  MPDCM - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM

   
   
  Examen:
   Examenskrav:
    Teknologie kandidatexamen:
  Avklarade kurser om totalt 180 hp
  Examensarbete 15 hp
  Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
  Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
  Fullgjort kurskrav enligt programplan

  Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

  Civilingenjörsexamen med inriktning Arkitektur och teknik:
  Avklarade kurser om totalt 300 hp
  Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Examensarbete 30 hp
  Kurser i matematik om minst 30 hp
  Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
  Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
  Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
  Fullgjort kurskrav enligt programplan
  Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

  Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

  Arkitektexamen med inriktning Arkitektur och teknik:
  Avklarade kurser om totalt 300 hp
  Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Examensarbete 30 hp
  Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
  Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
  Kurser inom Arkitekturdesignprojekt 150 hp
  Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
  Fullgjort kurskrav enligt programplan
  Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

  Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
   

  Examensbenämning:

  Arkitektexamen eller Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Arkitektur och teknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Arkitektur och teknik utfärdas.

   
  Övrig information:
   

  Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng och leder till arkitektexamen eller till civilingenjörsexamen. Inom utbildningens ram finns möjlighet att läsa vidare och då erhålla dubbla examina.

  För studenter på Arkitektur och teknik-programmet uppfylls MTS-obligatoriet genom den obligatoriska kursen Arkitektur och teknikhistoria, 7,5 hp.


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.