Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2019/2020
NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR
Associerat till: TKMAS
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Rymdteknik, Teknisk fysik eller Teknisk matematik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys, Matematisk statistik och Numerisk analys), Mekanik, Strömningsmekanik och Hållfasthetslära.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Målet för masterprogrammet i Marin teknik är att erbjuda en internationellt attraktiv och konkurrenskraftig utbildning inom planering, konstruktion och analys av stora strukturer utifrån strukturmekaniskt, hydrodynamiskt och systemtekniskt perspektiv. Programmets fokus är på fartyg och offshorestrukturer men målet är även att göra utbildningen attraktiv för studenter med ett generellt intresse inom strukturmekanisk analys, hydrodynamisk analys och systemteknik. Målet med masterprogrammet i Marin teknik är även att bygga på den kunskap och förståelse studenten redan tillgodogjort sig i sin kandidatexamen. Utbildningen ger en möjlighet till originalitet i att utveckla och tillämpa ideer, ofta forskningsrelaterat. Ytterligare ett mål med programmet är att ge insikt i den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom fartygskonstruktion samt insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete.

 

Lärandemål:

Masterprogrammet i Marin teknik har som mål att förbereda studenten för att kunna arbeta självständigt som fartygskonstruktör i på en nivå i enlighet med examenskrav för masternivå från Dublinbeskrivningen samt de svenska nationella målen för Civilingenjörsexamen.

Efter avslutat program ska studenterna kunna...

Kunskap och förståelse

1. Visa en bred förståelse inom konstruktion av fartyg eller offshorestrukturer, inkluderande matematik och vetenskap
2. Visa avsevärt fördjupade kunskaper inom hydrodynamik, fartygsstrukturer samt systemteknik
3. Konstruera skrov med hänsyn till hydrodynamiska krav
4. Använda modert datorstöd (programvara) i all faser av konstruktionsprocessen
5. Visa förmågan att planera och genomföra konstruktionen av en komplex produkt som ett handelsfartyg
6. Visa förmågan att använda systemtekniska metoder
7. Ta fram förslag till nya konstruktionskoncept för att möta transportbehov med hänsyn till fartygs begränsningar
8. Ta fram förslag till utformning av maskinrummet till ett handelsfartyg
9. Välja maskineri för ett fartyg
10. Utföra en analys av global och lokal statisk hållfasthet i ett fartyg, även med avseende på utmattningshållfasthet
11. Välja lämpligt framdrivningskoncept till ett fartyg
12. Välja material för skrov och överbyggnad.

Färdigheter och förmågor

13. Visa förmåga att delta i och bidra till konstruktionsprocessen som medlem av en grupp
14. Visa förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa komplexa problem, analysera och kritiskt utvärdera tekniska lösningar samt delta i forsknings och utvecklingsarbete och därmed bidra till kunskapsutveckling
15. Visa förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt att modellera, simulera, hantera och utvärdera företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
16. Visa förmågan att planera och med adekvata metoder genomföra komplexa uppgifter inom givna ramar
17. Visa förmåga att konstruera och utveckla ett fartyg med hänsyn taget till människans behov och samhållets mål på hållbar utveckling
18. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog olika grupper
19. Tillämpa sin kunskap och förståelse samt problemlösningsförmåga i nya och obekanta sammanhang inom bredare områden relaterade till konstruktion av fartyg eller offshorestrukturer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

20. Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
21. Visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används med hänsyn till samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
22. Visa förmåga att arbeta och samarbeta i grupper med olika sammansättning

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) skall behandla ett tydligt definierat ämne inom området för de kurser som tidigare lästs på masterprogrammet. Det kan utföras på Chalmers, hos ett företag inom industrin, ett forskningsinstitut eller vid annat universitet. Dock måste examinatorn alltid vara en lärare från Chalmers. För att kunna påbörja examensarbetet måste studenten klarat av 45 hp av masterprogrammets kurser samt 225 hp från både kandidat och masterprogram. Det finns möjlighet att göra ett examensarbete som omfattar 60 hp med tydligt forskningsfokus. Dock ges endast denna möjlighet till ett begränsat antal studenter och kraven är högre än för ett normalt examensarbete. Målet med ett examensarbete på 60 hp är att det skall hålla sådan vetenskaplig kvalitet att det kan presenteras vid en internationell konferens eller i en vetenskaplig tidskrift. För mer information, se kursbeskrivning eller kontakta masterprogramansvarig.

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2019/2020:


Civilingenjörsexamen
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR
TKVOV - VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Maskinteknik eller Sjöfartsteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Maskinteknik, Sjöfartsteknik

 
Övrig information:
 

Masterprogrammet i Marin Teknik är inriktat mot planering och genomförande av konstruktionen av fartyg och offshorestrukturer. Fokus ligger på hållfasthetsanalys av strukturen, analys av hydrodynamisk prestanda samt systemteknik. De obligatoriska kurserna Marina transportsystem, Fartygs geometri och hydrostatik, Fartygsmotstånd och hydrodynamiska beräkningsmetoder, Marin konstruktionsteknik, Marina propulsionssystem samt Våglaster och sjöegenskaper är utvalda för att ge en grundläggande kunskap inom konstruktion av fartyg och offshorestrukturer.

Kursen Tillförlitlighetsanalys av marina konstruktioner erbjuds som valbar kurs av Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper. Valbara kurser kan även läsas på andra masterprogram t.ex. Tillämpad mekanik, Fordonsteknik, Materialteknik, Hållbara energisystem och Produktutveckling.

En viktig del av masterprogrammet i Marin teknik är Konstruktionsprojektet marinteknik, vilket har till syfte att studenterna deltar i konstruktionen av ett fartyg eller en offshorestruktur. Studentgruppen tilldelas ett projekt i samarbete med en riktig kund och handleds av professionella ingenjörer inom industrin samt lärare och forskare från Chalmers. Kursen behandlar den inledande fasen av konstruktionsarbetet där studenterna måste utforma ett koncept baserat på kundens krav och önskemål. Utöver lärandemålen i kunskap och förståelse kommer även läromålen i färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och förhållningssätt in i konstruktionsprojektet, i synnerhet tränas grupparbete och kommunikation med olika grupper.

 

Mer information om programmet (url):

https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Naval-architecture-and-Ocean-Engineering.aspx


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.