Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIMAL - MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2019/2020
MECHANICAL ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som sammantaget ger den tillämpningsnära ingenjörskompetens som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Dagens industri och samhälle präglas av ett starkt ökande behov av denna kompetens och programmet syftar specifikt till att tillgodose detta inom maskinteknikområdet. Vidare förbereder utbildningen också för arbete inom andra delar av samhällslivet där såväl teoretisk analys som praktiska och experimentella färdigheter vid hantering av komplexa problemställningar är av betydelse.

 

Lärandemål:

Programmets mål är indelat i tre olika delar; 1) Kunskap och förståelse; 2) Färdighet och förmåga och 3) Värderingsförmåga och förhållningssätt. Total på programmet finns 45 programmål

1. Kunskap och förståelse Högskoleingenjören i maskinteknik skall ha tillägnat sig kunskaper i matematik, grundläggande naturvetenskap och grundläggande teknikvetenskap i en sådan omfattning som krävs för att förstå och kunna tillämpa dessa kunskaper i den tillämpade mekaniken. (K) och (P) i programmålen 1.20 - 1.28 ovan avser mål som är specifika för inriktning konstruktion respektive inriktning produktion i årskurs 3
Centralt skall studenten kunna
1.1 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder inom matris- och vektoralgebra,
1.2 lösa linjära system av algebraiska ekvationer
1.3 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder inom differential- och integralkalkyl och att kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna separabla och andra ordningens inhomogena med konstanta koefficienter
1.4 tillämpa den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar för att bestämma krafter i statiska materiella system
1.5 tillämpa den klassiska mekanikens rörelselagar för att analysera dynamiken vid partikelrörelse
1.6 redogöra för hållfasthetslärans grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid beräkningar av spänningar och deformationer hos belastade konstruktioner
1.7 förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system, speciellt i relation till en hållbar energianvändning
1.8 förklara och tillämpa grundläggande strömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvationer och impulssatsen samt beskriva laminär och turbulent strömning, centrala aspekter på rörströmning och strömning kring kroppar
1.9 tillämpa grundläggande ritteknik och använda ett modernt CAD-program för att bygga enklare solidmodeller
1.10 använda grundläggande algoritmer i Matlab för att analysera och simulera olika typer av mekaniska system samt även kunna använda Matlabs verktyg för grafik och visualisering
1.11 redogöra för grundläggande funktion och konstruktion hos elektriska komponenter, utrustningar och system som ingår i moderna industri- och energianläggningar
1.12 använda Laplacetransformen för att analysera linjära system
1.13 redogöra för grundläggande reglerteknisk terminologi samt att kunna modellera, simulera och dimensionera enkla reglersystem med Matlab/Simulink
1.14 redogöra för och tillämpa grundläggande metoder för materialval och redogöra för hur materialegenskaper kan förändras genom att manipulera mikrostrukturen
1.15 beskriva fenomenet utmattning för material påverkade av en tidsberoende belastning
1.16 redogöra för de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska material samt kunna förklara hur materialens struktur och egenskaper förändras som ett resultat av tillverkningsprocessen
1.17 redogöra för och tillämpa centrala begrepp inom sannolikhetslära och statistik samt att kunna tillämpa statistiska metoder för försöksplanering och processtyrning i industriella sammanhang
1.18 analysera och dimensionera vissa typer av ofta förekommande maskinelement
1.19 redogöra för centrala begrepp och kunna beskriva miljö- och energifrågor i ett för individ, företag och samhälle hållbart perspektiv både lokalt och globalt
1.20 redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och metoder för funktioner av flera variabler, (K)
1.21 formulera rörelseekvationerna för en stel kropp och system av stela kroppar i två dimensioner och genomföra analysen av dessa, (K)
1.22 använda finita elementmetoden (FEM) som ett datorhjälpmedel för att bestämma påkänningar och deformationer i mekaniska konstruktioner, (K)
1.23 analysera fleraxliga spännings- och deformationstillstånd speciellt med avseende på skiv-, platt- och skalkonstruktioner, (K)
1.24 redogöra för och tillämpa centrala begrepp inom kvalitet och driftsäkerhetsområdet, (P)
1.25 redogöra för CNC-maskinens mekaniska uppbyggnad och programmering samt för datorstödd beredning i ett modernt CAM-system, (P)
1.26 beskriva principerna för verkstadsindustrins möjligheter att med automatisering, i form av robotar och PLC, åstadkomma en effektiv produktion, (P)
1.27 beskriva produktionslogistiska begrepp och koncept samt tillämpa grundläggande metoder och verktyg för planering och styrning av ett företags produktion och materialflöden, (P)
1.28 tillämpa metoder och verktyg för att ta hänsyn till människans förmåga och begränsningar i ett människa-maskinsystem, (P)

2. Färdighet och förmåga Högskoleingenjören i maskinteknik skall kunna leda och medverka i utformandet av nya produkter, processer och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling. Här ingår det att kunna
2.1 förklara och ha förmågan att, med en helhetssyn, tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för analys av mekaniska system
2.2 redogöra för de metoder och den utrustning som förekommer vid planering, styrning och övervakning av processer, maskiner och andra anläggningar
2.3 formulera matematiska modeller för givna tekniska problem, genomföra simuleringar och bedöma rimligheten av resultaten
2.4 handskas med den experimentella utrustning som krävs för genomförandet av laborationer och andra experimentella projekt
2.5 förklara och använda de mest vanliga ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av fattade beslut
2.6 jämföra och värdera olika produkt- och produktionslösningar med avseende på funktion, miljöbelastning, arbetsmiljöaspekter och ekonomi
2.7 använda datorbaserade visualiseringstekniska hjälpmedel vid presentation av projektresultat
2.8 dokumentera, kommunicera skriftligt och muntligt samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar i dialog med olika grupper
2.9 arbeta självständigt i ett grupprojekt, fungera i gruppen och förstå dess dynamik samt även kunna leda ett grupprojekt med avseende på planering, genomförande och redovisning
2.10 tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång, inklusive val av projektmetodik, för att lösa ett öppet och ostrukturerat problem
2.11 generera flera olika sätt att modellera en produkt- och produktionslösning för att möjliggöra en analys och att på ett systematiskt sätt välja ut den lösning som är bäst med avseende på en uppsättning stipulerade kriterier.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt Högskoleingenjören i maskinteknik skall kunna:
3.1 beskriva och förklara miljö- och energifrågor i ett för individ, företag och samhälle hållbart perspektiv både lokalt och globalt
3.2 ta ställning till teknikens möjligheter och begränsningar samt vilka konsekvenser detta får i ett samhälleligt och socialt perspektiv
3.3 beskriva huvudinnehållet i den etiska hederskodex som arbetats fram av Sveriges ingenjörer
3.4 tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur samt självständigt kunna formulera och utveckla nya frågeställningar.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, utförs enskilt eller i par under sista terminen i årskurs 3. Arbetet utförs i samarbete med en industripartner och skall ligga inom vald specialisering. Arbetet får påbörjas av studerande, som dels har godkända kurser omfattande minst 120 högskolepoäng och dels har fått examensarbetet registrerat.

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Rekommendationer:

Sista året finns två valmöjligheter för studenterna, en konstruktionsinriktning och en produktionsinriktning.

Konstruktionsinriktning är fokus på början av produktutvecklingsprocessen. Ämnen som material, mekanik och materialmodellering och beräkningar av materialval. Du som väljer denna inriktning jobbar ofta i början av produktutvecklingsarbetet eller för att skapa förutsättningar för hur produkten skall tillverkas. Ingenjörsroller som finns i industrin inom denna inriktning kallas ofta konstruktörer, beredare eller materialvalsexperter.

Produktionsinriktning är fokus på design av själva produktionssystemet. Ämnen som produktionssystemssimulering, automatiseringsteknik och produktionslogistik studeras inom denna inriktning. Ingenjörsroller som finns inom industrin är produktionstekniker, arbetsledare, projektledning av automationsprojekt etc.

 
 

Programinriktningar:

Maskiningenjörsprogrammet erbjuder fr o m HT12 två inriktningar Konstruktion och Produktion.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Maskinteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Maskinteknik.

 
Övrig information:
 

Teknikutvecklingen har under de senaste åren utvecklats mot mer digitalisering och automatisering inom industrin. Detta genomsyrar hela kedjan från produktutveckling till färdig produkt. Maskiningenjörers breda kunskap genom hela kedjan kommer bli allt viktigare i framtiden. Högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik syftar därför till att ge en bred bild inom hur denna utvecklingskedja fungerar samt hur digitalisering och automation genomsyrar den framtida utvecklingen inom produkt- och produktionsutveckling. Dessutom skall programmet ge kunskap inom teknisk kommunikation mellan olika roller inom industrin, gruppdynamik och etniska och hållbara aspekter som resultat av olika maskintekniska val som görs i denna utveckling. Exempel på detta är materialval, tillverkningsmetoder och val av resurser i produktionssystemet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.