Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING MATHEMATICS
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Syftet med utbildningen är att studenten får en gedigen träning i problemlösning och lär sig använda kraftfulla matematiska verktyg vilket i praktiken innebär att problem inom vitt skilda områden kan analyseras, dvs. man blir i någon mån en generalist. Programmet syftar också till att studenten ska tillägna sig färdigheter inom matematisk och stokastisk modellering och simulering. I yrkeslivet ska den tekniska matematikern kunna vara verksam inom Data Science, maskininlärning och AI, läkemedels-, IT-, finans och försäkringssektorn samt kunna arbeta med beräkningar inom strömningslära, hållfasthet, elektromagnetism och optimering. Självfallet är också Teknisk Matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner.

 

Lärandemål:

Studenten skall: 

- visa ett brett kunnande inom matematiska vetenskaper.

- visa fördjupade kunskaper i tillämpad matematik såsom beräkningsmatematik, matematisk statistik och optimering.

- visa förmåga att kunna matematiskt modellera komplexa fenomen inom teknik och naturvetenskap; detta innefattar inte minst en förmåga att kunna driva problemformulering, modellering, analys och implementation av algoritmer för komplexa datamängder inom till exempel Data Science och AI.

- visa färdighet att välja och hantera de relevanta verktygen för olika problem; detta gäller såväl analytiska verktyg som digitala verktyg.

- visa förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera matematiska modeller och slutsatser.

- visa förmåga att utveckla och utforma matematisk programvara och IT-verktyg.

- visa förmåga att göra bedömningar som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och miljömässiga aspekter.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2019/2020

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPPHS - FYSIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Teknisk matematik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till)
TMA372: Partiella differentialekvationer, grundkurs eller TMA690: Partiella differentialekvationer

MVE165: Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar eller TMA947: Olinjär optimering

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Teknisk matematik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Matematik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser
För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.
Studenter som ligger under dessa gränser skall vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.

Obligatoriska moment
För kandidatexamen i Teknisk matematik krävs att minst 15 hp av de valbara kurserna utgörs av kurser inom annat område än matematik, det vill säga kurser där de tre första bokstäverna i kurskoden inte är MVE, TMA eller TMS.

För civilingenjörsexamen i Teknisk matematik krävs en av kurserna TMA947 Optimeringslära eller MVE165 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar samt en av kurserna TMA372 Partiella differentialekvationer eller TMA690 Partiella differentialekvationer.

Uppfyllande av MTS-obligatoriet

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). Ett utbud av kurser ges av Chalmers inom detta område och TM-teknologen väljer själv en lämplig kurs ur hela detta utbud. Kursen väljs som valfri kurs under utbildningens avancerade nivå. För information om vilka kurser som har tema MTS se Studentportalen.

Kandidatarbete
Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete
Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.