Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING PHYSICS
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-18 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Teknisk fysik skall vara såväl en teknisk civilingenjörsutbildning som en akademisk utbildning i fysik och matematik. Utbildningen skall vila på en god vetenskaplig grund, och präglas av öppenhet, delaktighet och kritiskt tänkande. Utbildningen skall ha en bredd och ett djup som gör den hållbar över lång tid. Den skall ge civilingenjörerna kunskaper och en etisk grund så att de i sitt yrkesliv kan arbeta för ett hållbart samhälle.

Programmet Teknisk fysik syftar till att samtliga studenter skall tillägna sig en bred och solid grund inom matematik, teoretisk och experimentell fysik samt tekniktillämpningar, och en förmåga att med dessa verktyg ensam och i grupp formulera, modellera, analysera, lösa och kommunicera problemställningar inom fysik och fysikrelaterad teknik. Inom de avslutande två åren skall studenten fördjupa och/eller specialisera sig inom något område där de ämneskunskaper och förmågor man tidigare erövrat utvecklas.

Programmet skall tillgodose behovet inom näringsliv och universitet av såväl specialister som generalister med mycket god matematisk och naturvetenskaplig kunskap och problemlösningsförmåga samt kapacitet att snabbt tillägna sig och utveckla ny kunskap.

 

Lärandemål:


Efter genomgången utbildning skall studenten kunna visa:

1. Kunskap och förståelse:
1.1. ett brett och djupt kunnande inom matematik och fysik;
1.2. god förmåga att identifiera, formulera och lösa naturvetenskapliga och tekniska problem, såväl teoretiskt som experimentellt.

2. Färdigheter och förmågor:
2.1. förmåga att kritiskt och självständigt värdera och tolka information;
2.2. insikt om behovet av och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning;
2.3. förmåga att muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska, i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap som ligger till grund för dessa.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt:
3.1. förmåga att göra analyser och bedömningar som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, miljömässiga och etiska aspekter;
3.2. förmåga att delta i debatter och argumentera;
3.3. insikt om behovet av vidareutbildning oavsett valt verksamhetsområde.

4. Digitalisering:
förmåga att identifiera situationer, i vilka man själv eller med hjälp av specialister kan använda relevanta digitala verktyg för att främja utvecklingen; medvetande om och förmåga att kommunicera hur digitaliseringen påverkar samhället och vilka etiska problem den kan leda till.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2019/2020

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPPHS - FYSIK, MASTERPROGRAM
MPCOM - KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPBME - MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM
MPWPS - TRÅDLÖS TEKNIK, FOTONIK OCH RYMDTEKNIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Teknisk fysik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Teknisk fysik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Teknisk fysik eller Matematik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.

Uppfyllande av MTS-obligatoriet

Alla studenter skall i sin civilingenjörsexamen ha fullgjort minst 7.5 hp inom Människa, Teknik, Samhälle (MTS). Ett utbud av kurser ges av Chalmers inom detta område och F-teknologen väljer själv en lämplig kurs ur hela detta utbud. Kursen väljs som valfri kurs under utbildningens avancerade nivå. För information om vilka kurser som har tema MTS se Studentportalen.

Miljö och hållbar utveckling

Utbildningen skall innehålla minst 7.5 hp inom området miljö och hållbar utveckling. Detta krav tillgodoses automatiskt i och med de obligatoriska kurserna.

Kandidatexamen i matematik


För kandidatexamen i matematik krävs dels två av kurserna Matematisk fysik, Partiella differentialekvationer, Speciell relativitetsteori och Grundläggande stokastiska processer/Stokastiska processer och Bayesiansk inferens dels ett kandidatarbete i matematik.

Kandidatarbete

Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av inom det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete

Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.