Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TAFFS - AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK Läsår: 2018/2019
BUSINESS DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-08 av utbildningsområdesansvarig
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2, *) Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2
ELLER
Slutbetyg; Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Kemi A + Fysik A kan ersätta Naturkunskap B

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik syftar till att vara en av de utbildningar som genererar yrkeskompetenta medarbetare till samhällsbyggnadssektorn. Utbildningen genomförs med ambitionen att vara praktiskt anknuten till de arbetssätt och de uppgifter som näringslivet normalt möter. Speciellt fördjupas utbildningen om fastigheter och affärsutveckling. Programmet är tvärvetenskapligt uppbyggt med ämnen från såväl samhällsvetenskapliga discipliner som tekniska ämnen.

Efter genomgången utbildning har den utexaminerade de kunskaper och färdigheter som erfordras för att initiera och utveckla affärsmässigt framgångsrika samhällsbyggnadstekniska projekt. Som student på programmet orienteras denne i samhällsbyggnadstekniska ämnen för att uppnå tillräcklig förmåga att kunna kommunicera med och förstå specialister inom områdena. Studenten orienteras även inom ekonomi, organisation och ledarskap i en sådan utsträckning att enklare utredningar och underlag för ekonomiska beslut ska kunna utarbetas liksom att genomföra ekonomisk/organisatoriska utvärderingar. Programmets fördjupning sker inom området fastigheter. Fördjupningen sker inom såväl juridiska perspektiv som skötsel och utveckling av fastigheter. Även inom samhällsplaneringsämnet finns viss fördjupning mot fastighetsfrågor.

I programmet finns inslag som tätt anknyter till näringslivets behov, såsom speciella inslag för att ge kunskap om arbetsmiljö och säkerhetsarbete samt byggproduktion och logistik inom byggprojekt.

 

Lärandemål:

Efter fullgjort utbildningsprogram ska den utbildade kunna:
 • redogöra för hur vanliga processer inom bygg- & fastighetssektorn går till (såsom byggprocessen) och dess aktörer.
 • redogöra för vanligt förekommande facktermer, klassificeringar, normer och riktvärden inom bygg- & fastighetssektorn.
 • tillämpa och förutse effekterna av gällande lagar, regler och normer i samband med affärsmässiga projekt och verksamheter inom bygg- & fastighetssektorn.
 • redogöra för och tillämpa vanliga teorier, modeller, metoder och perspektiv inom ekonomi-, organisatoriska- och managementrelaterade ämnen.
 • redogöra för och tillämpa grundläggande teorier, modeller och metoder inom byggnadskonstruktion, samhällsplanering och affärsutveckling inom bygg- & fastighetssektorn.
 • visa goda kunskaper om betydelsen av miljö- och hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Efter fullföljd utbildning ska studenten ha förmåga att:
 • på en grundläggande nivå, leda och arbeta i projekt inom samhällsbyggnadssektorn.
 • förvalta och utveckla fastigheter.
 • utforma och presentera affärsplaner inom samhällsbyggnadssektorn.
 • bedöma och hantera risker inom, för sektorn, vanliga projekt.
 • verka som en kontaktperson mellan olika specialister inom samhällsbyggnadssektorn.
 • utforma och genomföra enklare statistiska och kvalitativa undersökningar, speciellt med syftet att klargöra affärsmässiga förutsättningar.
 • såväl på svenska som engelska kunna presentera professionella resultat och information på ett sådant sätt att det är tillgängligt för målgrupper utan erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor.

Efter fullföljd utbildning ska studenten kunna (Förhållningssätt):
 • bedöma konsekvenser av beslut och lösningar med hänsyn till hållbar utveckling, samt människors hälsa, välbefinnande och säkerhet.
 • utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter bedöma och förutsäga konsekvenser ett samhällsbyggnadsprojekt och -objekt har på naturen och människorna ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • bedöma möjligheter, risker och begränsningar med tekniska och organisatoriska åtgärder inom samhällsbyggnadsområdet.
 • bedöma om beslut kan påverkas av problemställningar, som kräver annan kompetens än den egna.
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förmåga för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens.
 • identifiera målkonflikter, behov av dialog och avvägningar i samband med samhällsbyggnadsprojekt.
 • kunna följa och kommentera aktuell samhälls- och miljödebatt.
 • på ett strukturerat sätt reflektera såväl över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet, som omfattar 15 högskolepoäng, utförs enskilt eller i par under sista terminen i åk 3. Arbetet ska behandla en frågeställning vars lösning i första hand är efterfrågad av näringslivet och/eller av akademin och utförs med fördel i samarbete med en partner från näringslivet.

Examensarbetet får påbörjas av studerande som dels har godkända kurser omfattande minst 120 högskolepoäng, av vilka merparten också har klar inriktning mot programmets innehåll och tillsammans utgör en relevant fördjupning av ett ämnesområde i linje med programmets inriktning, och dels har fått examensarbetet registrerat.

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik. Kandidatprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset.

 
Övrig information:
 

Programmet har i första hand en inriktning mot fastighets- och affärsutveckling emedan entreprenörskap främst berörs i form av den kunskap om arbetssätt, ekonomiska samband och marknaderna inom Bygg- & fastighetssektorn som studenten bygger upp under programmet.


Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018