Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen syftar till att tillgodose samhällets och industrins behov av tillämpningsnära ingenjörskompetens inom området kemiteknik som fordras för att utveckla goda och användbara tekniska lösningar. Den examinerade kemiingenjören ska ha såväl teoretisk kunskap som praktiska och experimentella färdigheter i kemi och kemiteknik anpassade för kemisk industri, myndigheter och övrig verksamhet där kemiteknisk kunskap efterfrågas. Utbildningen ska också ge studenterna kunskaper och färdigheter att planera, genomföra och utvärdera projekt samt presentera resultaten skriftligt och muntligt. Studenterna ska under utbildningen få en insikt om miljöproblem, teknikens koppling till människa och samhälle samt en helhetssyn på kemiska produkter.

 

Lärandemål:

Utbildningens mål är att på en vetenskaplig grund ge den studerande förutsättningar för ingenjörsarbete inom områdena kemi och kemiteknik.

Under utbildningen ska den studerande förvärva

 • goda kunskaper i kemi och kemiteknikämnen samt matematik.
 • goda kunskaper i ämnen av betydelse för kemiteknisk verksamhet, såsom industriell ekonomi och organisation, miljövetenskap och projektorganisation.
 • förmåga att i laboratorieskala och större skala planera, genomföra och utvärdera experimentella försök och projekt.
 • förmåga att redovisa och presentera resultat skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
 • goda kunskaper i laborativt arbete.
 • identifiera och formulera problem samt att tillämpa förvärvade kunskaper vid lösandet av dessa.
 • samla in, analysera och utvärdera information.
 • förstå sambanden mellan teknik, miljö och ekonomi.
 • redovisa och presentera resultat för inte enbart tekniker.
 • goda kunskaper om yrkesrollen, arbetsmarknaden och möjliga karriärvägar, genom samverkan med företag och organisationer.

Detta innebär att kemiingenjören skall kunna arbeta med

 • forskning och utveckling
 • produkt- och processutveckling
 • produktions- och processteknik

inom branscher som

 • läkemedel, bioteknik och livsmedel
 • papper- och cellulosamassaindustri
 • plast- och gummiindustri, textilindustri
 • kemikalie- och petroleumindustri

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

I högskoleingenjörsprogrammet ingår ett större självständigt examensarbete på 15 högskolepoäng. (För antagna HT10 16,5 hp)

 

Gällande kurser för läsår 2018/2019:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Kemiteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Kemiteknik.

 
Övrig information:
 

Innehåll och organisation:
Kemiingenjörsprogrammet har ett kursprogram som löper över tre år och omfattar 180 högskolepoäng.

Undervisningsformer:

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbeten.
Kemi och kemiteknik är i grunden ett experimentellt ämne och laborationerna har i grunden två syften; dels att träna upp studenternas laborativa färdigheter och dels att öka förståelsen för det man läser i kurslitteraturen. Att ta egna initiativ, samarbeta med andra, ta eget ansvar och vara projektledare är några av de krav som ställs på en kemiingenjör. Ett sätt att uppnå dessa krav är att använda sig av studentledda laborationer. Detta arbetssätt används och introduceras tidigt i utbildningsprogrammet. Studenterna delas in i grupper om fyra och en person utses till laborationsledare. Detta ledarskap roterar sedan i gruppen under kursens gång.

Den vanligaste examinationsformen är skriftlig tentamen. I laborationskurser utgörs examinationen av genomförda och rapporterade laborationsmoment. För de flesta kurser används betygsskalan 3, 4 och 5 samt underkänd, där betyget 3 är lägst godkända betyg. I några fall används endast betyget godkänd som omdöme om godkänd genomförd kurs.

Läromedel:
Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Uppflyttningsgränser:
För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.

Fortsatta studier:
Examinerade högkoleingenjörer på kemiingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng, har möjlighet att läsa vidare på vissa av Chalmers masterprogram enligt de krav som anges i antagningsordningen det år man ansöker till mastersprogrammet.

Programbeskrivning


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.