Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIDAL - DATAINGENJÖR Läsår: 2014/2015
Utbildningsplanen är fastställd 2014-02-23 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för en framgångsrik karriär som dataingenjör. Utbildningen ska vara tillämpningsnära och ha en sådan struktur och ett sådant innehåll att dataingenjören är attraktiv på arbetsmarknaden och väl insatt i teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling.

 

Lärandemål:

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha en bred datateknisk kompetens med såväl teoretiska kunskaper som tillämpningsnära praktiska färdigheter samt god förmåga att kommunicera. De ska ha kunskaper och färdigheter med inriktning mot datateknik, i huvudsak inom områdena programvaruteknik, datorteknik, inbyggda system och datakommunikation.

Förutom datatekniska kurser ingår i utbildningen även mindre block inom följande ämnesområden:
Ellära, elektronik och reglerteknik: Målsättningen med dessa kurser på dataingenjörsprogrammet är i första hand att ge studenterna verktyg för att kunna arbeta med hårdvaruinriktade problemställningar inom området inbyggda system.

Matematik: De övergripande målen med matematikkurserna är att ge studenterna den matematiska färdighet och kunskap som studierna i karaktärsämnena kräver. Fokus ligger på att göra matematiken ingenjörsanpassad och att stimulera matematikintresset med väl valda exempel hämtade från (och i samarbete med) de karaktärsämnen i datateknik som läses samtidigt eller senare i utbildningen. Målet är att studenterna ska uppfatta matematiken som ett användbart och nödvändigt verktyg för studierna i datateknik.

Engelska: Målsättningen är först och främst att ge alla en grundläggande grammatisk kunskap i engelska, träning i engelsk kommunikation (skriftlig och muntligt). Med väl valda utdrag ur engelska fackböcker ska studenten vara väl förberedd för senare kurser med engelsk kurslitteratur och/eller föreläsningar på engelska.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Gällande kurser för läsår 2014/2015:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Datateknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Högskoleingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Bachelor of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Datateknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, vars syfte dels är att introducera studenterna till högskolestudier och de nya studiekamraterna. Undervisningen i årskurs 1 omfattar i övrigt grundläggande kurser i digital- och datorteknik, programmeringsteknik, miljöteknik engelska samt 16,5 hp matematik. I årskurs 2 profileras utbildningen hårdare mot karaktärsämnena i datateknik med mer programmeringsteknik och datorteknik. Samtliga kurser i årskurs 1 och årskurs 2 är obligatoriska.

Ingenjörsutbildningen avslutas med en projektkurs följt av ett examensarbete om tillsammans 22,5 hp. Kurserna ska ge de erfarenheter och färdigheter som krävs för att bli anställningsbar som ingenjör inom ämnesområdet. För att få påbörja projektkursen krävs att man uppnått 90 hp.

Uppläggningen av det tredje året ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid annan högskola i Sverige eller utomlands.

Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.

Möjlighet finns, att med begränsad komplettering, fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå).


 


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.