Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIBYL - BYGGINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-21 av utbildningsområdesansvarig
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen syftar till att ingenjören efter genomgången utbildning ska
• ha omfattande kunskap inom byggnads- och anläggningsteknik
• förstå och tillämpa de viktiga sambanden mellan människa, teknik, miljö och ekonomi
• kunna samla in, analysera och utvärdera data och information
• kunna arbeta projektinriktat
• kunna presentera och redovisa resultat även för andra målgrupper än de med bygg bakgrund såsom politiker och allmänhet.

 

Lärandemål:

Utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter så att ingenjören kan
• projektera och konstruera byggnader och anläggningar
• planera, leda, organisera, genomföra samt göra en uppföljning av olika typer av byggnads- och anläggningsprojekt
• underhålla och förvalta byggnader och anläggningar.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Grunden för undervisningen utgörs av en kombination av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, enskilda arbetsuppgifter, grupparbetsuppgifter, projektarbeten samt muntliga och skriftliga redovisningar. Studenternas egenaktivitet är i flera kurser av stor omfattning i olika typer av projektarbeten.
Undervisningsmaterialet är mycket blandat. Det består av läroböcker och kompendier, anvisningar och normer, kompletterande studiehäften, broschyrer och material som studenterna själva har framställt.
Den schemalagda tiden varierar, med ett ungefärligt medelvärde på 20 timmar per vecka.

 

Gällande kurser för läsår 2013/2014:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Byggteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Högskoleingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Bachelor of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Byggteknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen har en bred allmän karaktär med möjlighet till profilering under tredje året. I enlighet med Chalmers mål och strategier vilar utbildningen på vetenskaplig och professionell grund.
Utbildningens innehåll är inriktat på att ge studenterna en bred kunskap inom både det byggnadstekniska och det anläggningstekniska området men med betydande fördjupningsmöjligheter inom olika områden. Med hänsyn till det mål och den inriktning som har beskrivits ovan har projektarbeten av olika slag och redovisning i olika former en stor tyngd i undervisningen. Detta präglar även undervisningsformerna.


Med miljö-bygg menas såväl miljöteknik som arbetsmiljö, bostadsmiljö o dyl. Miljöfrågorna går som en röd tråd genom utbildningen, precis som i ingenjörens vardag. Redan under de första veckorna läggs en grund för miljötänkandet i kursen Introduktion bygg och anläggning. Där behandlas bland annat byggingenjörens möjlighet och skyldighet att påverka utvecklingen mot ett miljöanpassat samhälle. Därefter följs detta upp i de flesta kurserna genom att de olika delarna i byggprocessen behandlas ur ett miljöperspektiv. Det hela knyts samman i kursen Miljö och hållbar utveckling i början av årskurs tre, för att sedan kunna fördjupas i t ex projektarbeten eller examensarbete.


Användningen av datorer är ett naturligt inslag i ingenjörsarbetet. Studenterna har numera i allmänhet en grundläggande datorvana och goda kunskaper i Windowsbaserade program. Tidigt i utbildningen ges en introduktion till datorsystemet på Chalmers. En grundkurs i CAD ges. Härefter fördjupas kunskaperna genom att moderna IT-hjälpmedel används på ett naturligt sätt i utbildningen. BIM - building information model - används som ett redskap att knyta samman olika kurser och ämnesområden.


Matematiken skall dels vara ett hjälpmedel för tekniska beräkningar, dels ge grund för en matematisk-naturvetenskaplig modellsyn i teknikämnena. Programmets undervisning skall spegla den ingenjörstekniska verklighet som möter ingenjörerna när de lämnar högskolan.


I takt med en ökad internationalisering ökar kraven på kunskaper i främmande språk. Engelska blir då ett naturligt inslag i undervisningen. Engelska undervisningen består av en del i årskurs 1, och en del i samband med projektarbeten och examensarbetet i årskurs tre. I andra kurser förekommer det såväl engelsk kurslitteratur som föreläsningar på engelska.


Efter genomgången utbildning skall man kunna arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt. Olika typer av projektarbeten är därför vanliga i de flesta kurserna. Många arbetsuppgifter görs i samarbete med olika byggföretag eller myndigheter. Utbildningen är anpassad till vad som behövs för arbete som  ingenjör inom byggbranschen. Erfarenhetsmässigt innebär detta att stora krav ställs på såväl lärare som studerande.


Inför varje läsår tas nytt beslut om utbildningsplan och kursplaner. Förändringar kan ske från år till år. Kurser med för få sökande kommer ej till stånd.
 
Som utexaminerad byggingenjör  är man anställningsbar inom såväl privat – entreprenad och konsultföretag - som kommunal och statlig verksamhet.


Publicerad: må 13 jul 2020.