Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKVOV - VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR Läsår: 2013/2014
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-20 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsutbildningen i Väg- och vattenbyggnad syftar till att utveckla de kunskaper, förståelse, färdigheter, förmågor, värderingsförmågor och förhållningssätt som krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna driva hållbar utveckling av dagens och morgondagens samhällsbyggnadsprocesser med hänsyn till människa, samhälle och miljö.
Utbildningen förbereder för att i kommunikation med omvärlden kunna medverka i utveckling av samhällets byggnation och infrastruktur från idéstadium, projektering och produktion till förvaltning.
Programmet skall utbilda och tillgodose marknadens långsiktiga behov av kvalificerad kompetens: tekniska specialister men även generalister och blivande forskare/lärare.

 

Lärandemål:

Efter genomgången utbildning skall studenten:


1. Kunskap och förståelse
1.1  förstå och kunna tillämpa de grundläggande kunskaper inom mekanik, hållfasthetslära, byggnadsfysik, byggnadsmaterial, geologi, geoteknik, konstruktionsteknik, hydraulik, samhällsplanering och miljö, så att tekniskt relevanta problem kan lösas
1.2  ha fördjupade kunskaper inom ett valt V-område (karaktärsämnen såsom konstruktion, mark, anläggning etc.)
1.3  visa ett brett kunnande inom matematik och naturvetenskap
1.4  visa kunskap om V-områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt insikt i forsknings- och utvecklingsarbete
1.5  visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör V


2. Färdighet och förmåga
2.1  ha förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar
2.2  kunna analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar samt kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen
2.3  kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom V-området
2.4  kunna välja, analysera, genomföra och värdera lämpliga matematiska modeller i lösning av öppna problem inom V-området samt granska och värdera beräkningsmodellen mot verkligheten
2.5  kunna modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med utgångspunkt i begränsad information
2.6  kunna utveckla och utforma produkter (så som anläggningar och byggnader), processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för hållbar utveckling
2.7  kunna planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
2.8  kunna i så väl nationella som internationella sammanhang redogöra för och diskutera sina slutsatser, och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa, i (dialog) kommunikation med olika målgrupper


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1  visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
3.2  visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används inbegripet sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter
3.3  ha förståelse för sitt ansvar för produktens sociala och samhälleliga påverkan, samt påverkan på miljön
3.4  visa insikt om och förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
3.5  visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin färdighet och förmåga
 

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. För mer information, se programhemsidan (länken hittas längst ner på sidan).

 

Gällande kurser för läsår 2013/2014:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2013/2014:


Civilingenjörsexamen
MPDSD - ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPIEE - INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSEB - KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPDCF - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Väg- och vattenbyggnad:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Väg- och vattenbyggnad, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik (Bachelor of Science, major subject Civil and Environmental Engineering).

 
Övrig information:
 

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs och utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik och projektplanering. V- studenter kan göra kandidatarbete inom: Bygg och miljöteknik, Energi- och miljö, Matematiska vetenskaper samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning.  För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3.
För mer information kontakta
    •    Programansvarig: Mats Ander, e-post mats.ander@chalmers.se, tel. 031-7721972
    •    Utbildningssekreterare: Patrik Hellman, e-post patrik.hellman@chalmers.se, tel. 031-7728455
    •    Studievägledare: Anna Goffe, e-post anna.goffe@chalmers.se, tel. 031-7721925


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.