Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR572 - Modellbyggnad och simuleringsmetodik
 
Ägare: TIEKA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Nivå: A
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0104 Projekt 4,0p Betygskala: UG   2,0p 2,0p    

I program

TIEKA INDUSTRIELL EKONOMI, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Per Medbo


Ersätter

ITR571   Modellbyggnad och simulering


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Dagens industriella system blir allt mer komplexa samtidigt som kraven på effektivitet ökar. Detta medför ett ökat behov av och ökad svårighet att analysera och utvärdera lösningar för nya system såväl som förändringar i befintliga system. Simulering är en kraftfull teknik som ofta är det självklara, och ibland det enda, hjälpmedlet att förlita sig på vid denna typ av analyser och utvärderingar.

Kursen syftar till att ge färdigheter i att självständigt planera, genomföra och värdera simuleringsstudier. Kursen skall ge insikter i när simulering är en lämplig metod, bland annat beroende på frågeställning, tillämpningsområde och tillgängliga resurser och när alternativa angreppssätt kan vara att föredra.

Innehåll

Kursen fokuserar diskret händelsestyrd simulering men syftar också till att ge en översiktlig bild av
hela simuleringsområdets möjligheter. Ett centralt tema i kursen är modellbyggnad med tonvikt på
hur modeller skall konstrueras för att vara valida avbilder av verkliga system.

Organisation

Undervisningen bedrivs i fyra olika former, föreläsningar, litteraturseminarium, laborationsövningar och projektarbete.


Föreläsningarna behandlar simuleringsbegreppet, modellering, simuleringsteknikens för- och nackdelar, tillämpningsområden samt planering och genomförande av simuleringsstudier. Till detta kommer gästföreläsningar som behandlar andra former av simulering samt ger exempel på hur simulering används i svensk industri. Huvuddelen av föreläsningarna ägnas åt att fördjupa sig i de olika moment som ingår i en simuleringsstudie. Dessa olika moment utgörs framförallt av konceptuell modellering, datainsamling, indatamodellering, modellöversättning med hjälp av simuleringsprogramvaror, verifiering, validering, försöksplanering och utdataanalys.


Vid litteraturseminariet behandlas kurslitteraturen genom fördjupade diskussionen kring ett antal av de centrala begreppen inom modellbyggnad och simulering. Litteraturseminariet hålls gruppvis med cirka 20 studenter per seminarium. Studenterna förväntas vara mycket väl förberedda inför seminarierna genom självstudier av kurslitteraturen.


Laborationsövningarnas syfte är att ge studenterna förståelse för hur en modern simuleringsprogramvara fungerar samt att erhålla en tillräcklig färdighet i användandet för att bygga och använda enklare simuleringsmodeller. Under laborationsövningarna kommer även andra delar av simuleringsmetodiken att behandlas praktiskt, bl.a. datainsamling och validering.


Kursen innehåller ett projektarbete som löper över större delen av kursen. Projektet utförs i grupper om fyra studenter. Projektarbetet skall fördjupa de teoretiska och praktiska kunskaper som föreläsningar, litteraturseminarier, litteratur och laborationsövningar har lagt grunden för.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas i anslutning till kursstart.

Examination

Betygsskalan på kursen är tvågradig, godkänd respektive underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga ovanstående examinationsmoment genomförs med godkänt resultat.


Det är en viktig princip i kursen att examinationen utgör en integrerad och naturlig del av de olika kursmomenten. Examinationen skall inte upplevas som ett extra kontrollmoment med avsaknad av pedagogiska kvalitéer. Med undantag för en dugga utnyttjas därför moment i kursen vars huvudsakliga syften är att bidra till inlärning även som examinationsmoment.


Följande examinationsmoment ingår i kursen:

skriftlig dugga.

litteraturseminarium.

skriftlig projektplaneringsrapport samt skriftlig opposition på annan grupps rapport.

muntlig presentation och opposition i seminarieform av projektarbetets planeringsrapport.

skriftlig slutrapport av projektarbete samt skriftlig opposition på annan grupps slutrapport .

muntlig slutredovisning av projektarbete i seminarieform.


Publicerad: må 13 jul 2020.