Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIU221 - Utbildningens uppgifter och ramar
The purpose and conditions of education
 
Kursplanen fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknik och lärande
Institution: 0210 - STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN GU


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 40127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

KPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPLOL LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Helena Stensöta

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, styrning, nomenklatur och värdegrund för att effektivt kunna verka och interagera som lärare för elever i allmänhet samt för de med särskilda behov som exempelvis dyslexi, eller de som har speciell fallenhet för något ämne exempelvis matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling över tid 
 • redogöra för dokument som styr skolans verksamhet, exempelvis skollagen och läroplaner
 • beskriva vad det innebär att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation med ett samhälleligt utbildningsuppdrag
 • analysera skolan som politisk organisation 
 • diskutera betydelsen av skolans värdegrund inklusive mänskliga rättigheter, barnperspektiv och hållbar utveckling
 • identifiera elevers särskilda behov och diskutera genomförbara sätt att möta dem

Innehåll

 • Skolans konstituering och skolans historia.
 • Skolans värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter
 • Regelverk och institutioner som styr och övervakar skolan och lärares arbete Skollagen, Skolverket, Statens skolinspektion.
 • Specialpedagogik: Individ- och systemperspektiv, med särskild tonvikt på specialpedagogiska behov hos elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • Samhällsvetenskaplig argumentation och analys, muntligt och skriftligt

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar (helgrupp) och seminarier (i halvgrupp).

Litteratur

Se aktuellt kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Hemtentamen


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.