Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE071 - Akustik
Acoustics
 
Kursplanen fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKATK
2,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur och teknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 46138
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Hemtentamen, del A 2,5 hp Betygskala: TH   2,5 hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Wolfgang Kropp

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Byggnadsfysik eller motsvarande kurs

Syfte

Kursen är en introduktion till rums- och byggnadsakustik. Inom rumsakustik behandlas rumsakustiska egenskaper och upplevelser samt hur funktionskrav kan formuleras för olika ljudmiljöer. Inom byggnadsakustik behandlas yttre störningar, byggnadstekniska koncept för att hindra spridning av ljud samt funktionskrav för ljudisolering. Kursen ger grundläggande begrepp, samband och analysmetoder med det övergripande syftet att tillhandahålla verktyg för att kunna göra akustiska bedömningar och utformningsval i arkitekters och ingenjörers tidiga skeden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Rums- och byggnadsakustik
- redogöra för och tillämpa: teorin bakom statistisk rumsakustik; luft och stegljudsisolering, flanktransmission, efterklangstid och ekvivalent absorptionsarea.
- beräkna: ljudfält i rum på grund av inre och yttre bullerkällor; åtgärder för att åstadkomma rätt efterklangstid; ljudisolering mellan rum


Innehåll

Rums- och byggnadsakustik

Organisation

Kursdel med föreläsningar och övningar

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt fordras godkänd hemtentamen samt genomförda och godkända obligatoriska undervisningsmoment.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.