Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE230 - Aktuella ämnen inom geomekanik
Contemporary topics in geomechanics
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPIEE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 27126
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: C
Minsta antal deltagare: 5
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSEB KONSTRUKTIONSTEKNIK OCH BYGGNADSTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPIEE INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIEE INFRASTRUKTUR OCH MILJÖTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Ayman Abed

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Rekommenderade kurser: BOM200 Teknisk geologi och BOM356 Geoteknik, eller motsvarande kunskaper i grunderna om geologi, jordmekanik och grundvattenflöde.

Syfte

Syftet med kursen är att utrusta studenten med avancerade kunskaper inom geomekanik för att hantera framtida samhällsutmaningar relaterade till klimatförändringar och netto-noll koldioxid, särskilt i samband med urbanisering, förnybar energi och den nya generationens järnvägar ( höghastighetståg). Geomekanik för klimattålighet utökar studenternas geotekniska kunskaper till jordmekanik för omättade jordar, som täcker problem med vätningskollaps av fyllnadsmaterial och släntstabilitet när vi tappar det negativa portrycket på grund av kraftiga nederbörd, såväl som konventionella och naturbaserade lösningar för mitigation av skred och ras. Ökande byggandet undergrund som en del av urbaniseringen kräver expertis i tunnlingsmetoder (i jordar och berg) samt deras miljöeffekter. Behovet av att bygga på dåliga jordförhållanden drar nytta av erfarenhet av jordförstärkningsmetoder som alternativ för pålar, vilket resulterar i minskad CO2eq och bidrar till netto-noll koldioksid. Slutligen, med tanke på planerna på höghastighetsjärnväg och problem med fundament för förnybar energi, kommer grundläggande begrepp om jorddynamik att introduceras. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förstå principen för effektivspänningar i omättat tillstånd (enkel Bishop’s effektivspänning kontra två oberoende spänningar).
 2. Inse effekten av partiell vattenmättnad på jordens skjuvhållfasthet och styvhet.
 3. Använda konventionella metoder för att uppskatta släntstabiliteten med effekt av partiellt vattenmättade förhållanden.
 4. Använda konventionella metoder för att uppskatta 1D jordkollaps/hävning på grund av variation i sug.
 5. Beskriva principerna för olika tunneldrivningsmetoder i jord och berg samt förstå de viktigaste utmaningarna och miljöeffekterna.
 6. Förstå principer och utförande av olika jordförstärkningstekniker, för att kunna välja de mest lämpliga metoderna för ett givet problem ur teknisk och hållbarhetssynpunkt.
 7. Tillämpa bästa praxis för att utforma jordförstärkning.
 8. Förstå de ytterligare geotekniska utmaningarna i byggandet av nya järnvägar (höghastighetsjärnväg) och fundament för förnybar energi, relaterade till jorddynamik.

Innehåll

 1. Kort introduktion till effektivspänningsbaserad jordmekanik.
 2. Geomekanik för klimattålighet (mekanik för partiellt vattenmättade jordar, d v s problem med vätningskollaps av fyllnadsmaterial och släntstabilitet när vi tappar sugning (negativ portryck) på grund av skyfall och naturbaserade lösningar för förbättring av släntstabilitet). 
 3. Tunneldrivningsmetoder (i jord och berg) och de största utmaningarna samt miljöeffekter.
 4. Jordförstärkningsmetoder (motiverad av önskan att ersätta pålar med mindre CO2-tunga tekniker, såsom vertikal dränering, stenpelare, djupstabilisering, injektering), och armerad jord.
 5. Jorddynamik (mer av en introduktion, med tanke på planerna för höghastighetståg och problem med fundament för förnybar energi)

Organisation

Kursen kommer att ges genom föreläsningar, handledning (inklusive datorhandledning) och konsultation för designprojekt. Kursuppgifterna kommer att göras i grupp, där vissa delar bedöms individuellt.


Litteratur

- Fredlund, D.G., Rahardjo, H. and Fredlund, M.D., 2012. Unsaturated soil mechanics in engineering practice. John Wiley & Sons. (finns som e-bok)
- Ground improvement, Klaus Kirsch, Klaus & Alan Bell (Editors), 2013.  Third Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, London. (finns som e-bok)
- Soil Improvement and Ground Modification Methods, 2014, Peter G. Nicholson, Butterworth-Heinemann. (finns som e-bok)
- Krav och rekommendationer från Trafikverket (TK-GEO & TR-GEO)

Examination inklusive obligatoriska moment

Betygsättningen baseras på två designprojekt (om jordförstärkning respektive släntstabilitet) betygsatta Underkänd, 3, 4, 5. Projekten utförs i grupp med vissa delar betygsatta som individuella. Dessutom behöver studenterna lämna in en uppgift relaterad till jorddynamik på tillfredsställande nivå (Underkänd/Godkänd).Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.