Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE675 - Algebra  
Linear algebra
 
Kursplanen fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIELL
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 63129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0122 Tentamen, del A 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   27 Okt 2022 em L,  04 Jan 2023 fm L,  23 Aug 2023 em L

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tony Johansson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper om komplexa tal och linjär algebra. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • definiera grundläggande begrepp inom matris- och vektoralgebra samt formulera, och i vissa fall bevisa, fundamentala satser inom dessa områden

 • lösa linjära ekvationssystem med eliminationsmetoden på matrisform

 • bestämma rangen av en matris

 • addera, subtrahera och multiplicera matriser

 • avgöra om en matris är inverterbar och, om så är fallet, bestämma inversen

 • lösa matrisekvationer

 • beräkna determinanter

 • använda Cramers regel

 • addera och subtrahera vektorer

 • multiplicera vektorer skalärt, vektoriellt och med skalär

 • tillämpa sina kunskaper om vektorer inom rymdgeometrin

 • använda minsta kvadratmetoden

 • räkna med komplexa tal på såväl rektangulär som polär form

 • lösa algebraiska ekvationer

Innehåll

Algebraiska uttryck: bråk, ekvationslösning, potenslagarna, rötter, konjugatregeln, kvadreringsregler, andragradsekvationer, faktoruppdelning, summabeteckning.
Trigonometri: radianer, exakta värden, enhetscirkeln, additionsformler, trigonometriska ekvationer.
Linjära ekvationssystem: radekvivalens för matriser, eliminationsmetoden på matrisform, rang.
Matrisalgebra: addition, subtraktion, multiplikation, invers matris, minsta kvadratmetoden.
Determinanter: villkor för inverterbarhet, räknelagar, Cramers regel.
Geometriska vektorer: addition, subtraktion, skalär och vektoriell produkt, tillämpningar på rymdgeometri.
Komplexa tal: rektangulär form, räknelagar, algebraiska ekvationer, polär form, de Moivres formel, Eulers formler, binomiska ekvationer.

Grundläggande programmering en eller två laborationstillfällen (Mathematica, Matlab, Maple eller liknande)

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

bestäms senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Algebrakursen tenteras skriftligt, dels genom duggor och dels genom en avslutande tentamen. Betygsskala TH.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.