Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEN085 - Medicin för tekniker  
Medicine for engineers
 
Kursplanen fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMED
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Medicinteknik
Institution: 0115 - NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI GU


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 73114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 80
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   0,8 hp 0,7 hp    
0220 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp 3,0 hp   11 Jan 2023 fm J DIG,  05 Apr 2023 fm J DIG,  17 Aug 2023 em J DIG

I program

TKMED MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Maria Johansson Wennborg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga specifika kurskrav. Enbart grundläggande behörighet för högskolestudier.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna grundläggande medicinska kunskaper, att förstå människokroppens uppbyggnad och funktion samt kännedom om vanligt förekommande sjukdomar, i relation till framtida yrkesutövning. Kursen syftar även till att göra studenten förtrogen med grundläggande medicinsk terminologi samt att förbereda studenten för fortsatta studier inom medicinteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse     
- redogöra för funktionen hos celler, vävnader och organ samt generella fysiologiska styrmekanismer
- översiktligt beskriva människokroppens uppbyggnad samt identifiera organ och vävnadsstrukturer i tvärsnittsavbildningar

Färdighet och förmåga
- förklara och använda grundläggande medicinsk terminologi
- kommunicera medicinska frågor med andra yrkeskategorier inom sjukvården
- använda sina medicinska kunskaper som utgångspunkt för att diskutera normala funktioner hos kroppens olika organ och patofysiologiska konsekvenser av störningar i dessa funktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kring betydelsen av ämnet inom framtida yrkesutövning
- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
- reflektera över kunskaper som rör frågeställningar inom medicin av relevans för medicinteknik.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion (anatomi, histologi och fysiologi) samt kännedom om vissa vanligt förekommande sjukdomar. Studenterna tränas i att identifiera organ och vävnadsstrukturer i tvärsnittsavbildningar. Föreläsningar blandas med demonstrationer/laborationer samt seminarier för att belysa och integrera de teoretiska kunskaperna. I kursen ingår även ett antal fall-baserade föreläsningar/studiebesök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där studenterna ges möjlighet att få en allmän kännedom om sjukvårdens organisation, yrkesfunktioner samt patientens väg genom vårdförloppet. I anslutning till de fall-baserade föreläsningarna/studiebesöken erbjuds quiz-frågor, som kan ge bonuspoäng på den avslutande tentamen.

Organisation

Ansvarig institution är Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner/demonstrationer/laborationer/seminarier i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kurshemsidan före kursstart.

Litteratur

Se kurs-PM för litteraturlista samt föreläsningsmaterial.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen. Quiz i anslutning till fall-baserade föreläsningar är frivilliga och kan ge bonuspoäng på tentamen.
Deltagande i demonstrationer/laborationer/seminarier/grupparbeten är obligatoriskt.
Andra examinationsformer kan förekomma såsom:
- redovisningar av laborationer/demonstrationer/seminarier/grupparbeten
- annan dokumentation av kunskapsutvecklingen
Detaljerad information om examinationen ges på kurshemsidan före kursstart.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.