Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA224 - Matematisk överbryggningskurs
Mathematical supplementary course
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65114
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: D
Max antal deltagare: 98
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - konstruktion, Årskurs 3 (valbar)
TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - produktion, Årskurs 3 (valbar)
TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (valbar)
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Joakim Becker

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syftet är att, tillsammans med övriga matematikkurser inom Chalmers ingenjörsprogram i maskinteknik, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Specifikt har kursen som syfte att ge kompletterande kunskaper i matematik för övergång till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för innebörden hos grundläggande begrepp inom matematisk analys (i en och flera variabler), linjär algebra och sammanhörande numerisk analys.
  • redogöra för sambanden mellan de olika begreppen.
  • använda dessa begrepp vid problemlösning.
  • tillämpa fördjupade färdigheter i Matlab-programmering för att lösa beräkningsproblem.

Innehåll

Vektorrum, underrum, linjärt oberoende, bas, basbyte. Linjära avbildningar. Minsta kvadratmetoden. Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Numerisk lösning av ickelinjära ekvationssystem. Extremvärden, optimering på kompakta områden, optimering med bivillkor. Numerisk optimering: gradientmetoden och Newtons metod. Dubbel- och trippelintegraler, numerisk beräkning och tillämpningar. Kurvintegraler och Greens formel. Numerisk lösning av ordinära differentialekvationer. Kort om PDE: Laplace och Poissons ekvationer, numerisk lösning. Matlabtillämpningar.

Organisation

Föreläsningar och övningar. Övningarna förläggs till datorsal.
Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter.
Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.