Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE013 - Inledande matematik
Introductory course in mathematics
 
Kursplanen fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 51127
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   24 Okt 2022 fm J,  05 Jan 2023 em J,  17 Aug 2023 fm J

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Jan-Alve Svensson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att befästa, fördjupa och vidarutveckla kunskaperna i matematik från gymnasiet och därmed lägga en god grund för vidare studier i framför allt kommande matematikkurser på I-programmet

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenten

- känna till de elementära funktionerna, de räkneregler som gäller vid deras användande, hur de förhåller sig till varandra, hur deras grafer kan konstrueras och kunna använda detta i problemlösning av relativt komplex natur samt enklare modellering.

- förstå, kunna definiera, bestämma och använda olika fundamentala egenskaper hos reellvärda funktioner av en reell variabel, så som definitionsmängd/värdemängd, växande/avtagande, jämn/udda, asymptoter
och inverterbarhet.

- förstå och kunna definiera olika typer av gränsvärden av reellvärda funktioner av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppet kontinuerlig reellvärd funktion av en reell variabel, känna till grundläggande satser kring dem och kunna använda dessa i problemlösning.

- förstå och kunna definiera begreppen deriverbar reellvärd funktion av en reell variabel och derivata till sån, känna till och kunna bevisa grundläggande satser kring dem, samt med omdöme kunna använda dessa i problemlösning.

- kunna lösa linjära ekvationssystem med flera rader och variabler genom radoperationer till trappstegsform och kunna avgöra antalet lösningar till sådana system.

- förstå och kunna använda de komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen i problemlösning.

- kunna använda fundamentala begrepp inom linjär analytisk geometri i tre dimensioner för att bestämma ekvation för plan, ekvationer för
linje, avstånd mellan sådana objekt, samt area av parallellogram och volym av parallellepipedrar. 

Innehåll

- Elementära funktioner och deras egenskaper.
- Grundläggande funktionslära.
- Gränsvärden, kontinuitet och derivata av reellvärda funktioner av en reell variabel och samband mellan dessa begrepp.
- Linearisering av funktion samt tangent och normal till kurva i planet.
- Konstruktion av grafer.
- Enklare modellering och optimering.
- Hantering av obestämda uttryck vid gränsvärden.
- De komplexa talen och den komplexa exponentialfunktionen.
- Linjära ekvationssystem och radoperationer.
- Linjär analytisk geometri i tre dimensioner.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt lektioner i mindre grupper. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida före kursstart

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.
Exempel på examinationsformer som kan förekomma är:
- utvalda uppgifter redovisas muntligt eller skriftligt för lärare under kursens gång,
- frivilliga duggor under kursens gång som kan ge bonuspoäng,
- projektarbete enskilt eller i grupp,
- skriftlig eller tentamen efter avslutad kurs.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.