Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT257 - Agile software project management
Agile software project management
 
Kursplanen fastställd 2022-01-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52131
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 90
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Jan-Philipp Steghöfer

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 52122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Informationsteknik, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Jan-Philipp Steghöfer

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 1,5 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha avklarat kurser i programmering motsvarande minst 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskap i, och första erfarenhet av, mjukvaruutveckling inom ramarna av ett praktiskt projektarbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:

Kunskap och förståelse, studenten skall kunna:
  • beskriva mjukvaruutveckling som en teknisk disciplin med hjälp av relevant terminologi
  • beskriva relationen mellan intressent, produkt och process
Färdigheter och förmågor, studenten skall kunna:
  • specificera, implementera och utvärdera ett system utifrån vad olika intressenter anser vara värdefullt
  • i samarbete med andra teammedlemmar lära sig verktyg och API:er som är relevanta för projektet
  • som medlem av ett team, tillämpa en strukturerad mjukvaruutvecklingsprocess
Omdöme och tillvägagångssätt, studenten skall kunna:
  • reflektera över hur mjukvaruutvecklingsprocessen genomförts i ett projekt
  • reflektera över sina egna och gruppens lärandestrategier

Innehåll

Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Studenterna
arbetar med ett öppet problem som definieras av intressenter utanför
studenternas arbetslag. Detta innebär att studenterna inte själva
definierear projektets inriktning. Genom att iterativt planera och
utvärdera sitt arbete, organiserar de sig för att nå ett gemensamt mål
med begränsade resurser. För att göra detta tillämpar de en agil
mjukvaruutvecklingsprocess för att strukturera sitt arbete. De
specificerar och utvärderar krav och samarbetet med intressenter för att
försäkra att det som levereras uppfattas som värdefullt. Studenter
reflekterar över sitt eget arbete och lärande varje vecka för att
möjliggöra en kontinuerlig förbättring av sitt sätt att arbeta.
Samtidigt får de färdigheter och kännedom om ny teknik, verktyg och
lämpliga sätt att använda dem, för att ge värde till en intressent
baserat på studentens egna lärandestrategier.

Organisation

Kursen är organiserad som ett projekt där studenterna arbetar i team om
vanligtvis sex studenter, för att lösa en realistisk
mjukvaruutvecklingsuppgift. Teamen har handledningsmöten varje vecka.
Som supplement till projektet ges föreläsningar som ger fördjupad insikt
i den uppgift studenterna arbetar med, samt mjukvaruutveckling i stort.

Litteratur

Anges på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bedöms kontinuerligt genom en veckarapport. Rapporten innehåller
både en gemensam teamdel och en individuell del för varje teammedlem där
projektets framsteg dokumenteras. Slutbetyget baseras på den sista
versionen av rapporten enligt betygskriterierna i kurs-PM. Studenten adderar
således iterativt och successivt sina reflektioner under hela
projektet. Rapportens innehåll och struktur är i linje med de ämnade
lärandemålen. Lärarna ger detaljerade frågor och ämnen att reflektera
över för varje kursinstans.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.