Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA397 - Agile development processes
Agile development processes
 
Kursplanen fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSOF
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 24112
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: B
Max antal deltagare: 65
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    
0207 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Eric Knauss

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs minst:

 • en kandidatexamen i Software Engineering, datavetenskap, informationsteknik, informationssystem eller motsvarande.
 • en avslutad kurs i programmering (t.ex. TDA548 Grundläggande programvaruutveckling, DAT043/DAT050 Objektorienterad programmering, TDA452 Funktionell programmering eller motsvarande);
 • en avslutad projektkurs (eller kandidatuppsats) i tillämpad programvaruutveckling, datavetenskap eller mjukvaruutveckling (t.ex. TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt eller DAT256 Software Engineering Project).

Syfte

Modern mjukvaruutveckling inom industrin har antagit agila principer och metoder, för att t.ex. öka kundfokus, öka hastigheten på utveckling och releaser, och omfamna förändringar. Kursen syftar till att lära sig om mjukvara design och utveckling med hjälp av dessa metoder och principer, i både teori och praktik

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunskap och förståelse
  • Jämföra agil mjukvaruutveckling med traditionell mjukvaruutveckling
  • Använda det agila manifestet och dess tillhörande principer
  • Diskutera skillnader mellan att leda ett agilt team och ett mer traditionellt team
  • Förklara hur mjukvaruutveckling primärt kan ses som människo- och kommunikations-centrerad
  • Förklara hur agila principer och utvecklingsmetoder kan anpassas för stora organisationer
  • Förklara viktiga roller i den agila utvecklingsprocessen och diskutera olika nivåer av teamledarskap
  • Beskriva ramverket/verktyget the Scaled Agile Framework (SAFe)
  • Beskriva en agil transformation i traditionella mjukvaruföretag
 • Förmågor och färdigheter
  • Organisera ett agilt team för att maximera produktiviteten och underlätta kommunikationen mellan människor
  • Samarbeta och tillämpa ett agilt sätt att arbeta i små mjukvaruutvecklingsteam
  • Interagera med och kontinuerligt demonstrera framsteg för en kund eller användare
  • Utveckla program i korta och frekventa iterationer på ett sätt som underlättar att bygga kvalitet från början
  • Använda testdriven utveckling och testautomation, omstrukturera ett program och en design, samt genomföra stegvis planering med hjälp av användarhistorier
  • Identifiera och eliminera onödiga aktiviteter i mjukvaruutvecklingsprocessen
  • Utforma mätsystem för att följa kontinuerlig förbättring av ett teams prestationer
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Förklara hur mjukvaruutveckling primärt kan ses som primärt människo- och kommunikations-centrerad
  • Beskriva varför ingen enskild metod kan passa alla projekt eller kontexter
  • Kritiskt utvärdera agila utvecklingsmetoder förutsatt en given kontext och identifiera vanliga missuppfattningar
  • Identifiera stora problem/hinder i ett team och de faser genomgår under agil transformation
  • Uppmärksamma/urskilja vad som motiverar människor för få/nå bästa prestation

Innehåll

Agil mjukvaruutveckling strävar efter att etablera en mjukvaruutveckling grundad på följande principer från det agila manifestet:
 • Individer och interaktioner värderas mer än processer och verktyg
 • Fungerande programvara värderas mer än omfattande dokumentation
 • Kundsamarbete värderas mer än kontraktsförhandling
 • Anpassning till förändring värderas mer än att följa en plan
Kärnan i dessa principer är insikten att förändringar är oundvikliga och slutsatsen att förändringshantering behöver integreras i utvecklingsprocessen. Agila förhållningssätt främjar iterativ och inkrementell utveckling genom en mycket kort design-kod-test-cykel.

I denna interaktiva kurs utforskar vi tillsammans tillämpning av dessa agila principer för mjukvaruutveckling och projektstyrning.

Kursen omfattar:
 • Principer och praxis för agila metoder så som XP, Scrum och Lean
 • Testning och testautomation på både enhets- och systemnivå
 • Kommunikation- och människocentrerad mjukvaruutveckling
 • Agila metoder i relation med mer traditionella och planbaserade metoder
 • Kritik av agila metoder
 • Leda agila utvecklingsprojekt och identifiera viktiga roller
 • Anpassa agila principer och praxis till större organisationer
 • Mäta viktiga resultatindikatorerinom i agila team

Organisation

Kursen består av föreläsningar, samt en projektdel där mjukvara utvecklas med agila förhållningssätt.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursens betygsskala är U, 3, 4 och 5. Projektets (4,5hp) betygskala är U och G. Tentamens (3hp) betygskala är U, 3, 4 och 5.

Ett godkänt betyg för hela kursen kräver åtminstone ett godkänt betyg på alla moment. För att få ett högre betyg än godkänt för hela kursen krävs ett högre betyg i tentamen.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.