Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AFO190 - Berlin: Exkursion
Field trip to Berlin
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45129
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 55
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0195 Studieresa 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 

Examinator:

Mikael Ekegren

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Kursens syfte är att med staden Berlin som tema fördjupa de första årens studier i arkitektur och stadsbyggnad. Kursens syfte är också att medvetandegöra det komplexa ämnesöverskridande som studiet av en stor stad kräver.
Den omsorgsfullt förberedda exkursionen avser således att fördjupa kunskapen om de historiska sammanhangen och att ta del av och öka förståelsen för och kunskapen om aktuella internationella skeenden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- med utgångspunkt från Berlin beskriva den europeiska stadsbyggnadsutvecklingen, både historiska och aktuella internationella skeenden.

Innehåll

Varje kursdeltagare förbereder genom litteraturstudier en demonstration av en plats, en byggnad eller en gata i Berlin. Förberedelserna sammanställs till en gemensam reseguide. Under kursdagarna i Berlin framför kursdeltagarna sina förberedda inlägg, vars innehåll och verbala framförande diskuteras och kommenteras av lärarna och gruppen gemensamt.

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget Godkänd krävs deltagande i förberedelser i Sverige, deltagande i exkursion till Berlin.
För betyget godkänd krävs närvaro vid föreläsningar, seminarier och övningar, inlämnade och godkända övningsuppgifter samt inlämnad kursvärdering.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.