Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK447 - Att undersöka arkitektur 1
Exploring architecture as material, color, light, and space 1
 
Kursplanen fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45133
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Eva Amborg

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 1 skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor. Syftet är också att frigöra kreativitet och
experimentlusta och att öva grupparbete. Kursen har ett tema:
Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum. Inom temat med varierande uppgifter från år till år skall studenterna använda olika metoder för att undersöka hur material, färg och ljus kan påverka upplevelser av objekt och rum.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum 

- Redogöra för hur material, färg och ljus påverkar upplevelser av objekt och rum.
- Pröva experimentella kombinationer av metod och genomförande.
- Gestalta och presentera slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema.
- Planera och genomföra en undersökning i grupp.

- Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen .

Innehåll

Kurserns teman behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kursen avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

Organisation

Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag.
Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll.
Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper som har tillgång till handledning under kursen.

Litteratur

Meddelas i samband med kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid avslutande presentation eller utställning/installation.


Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.