Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE045 - De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden
The big questions: About the building blocks of nature, universe, life and future
 
Kursplanen fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99119
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25
Max antal deltagare: 250
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Kurstillfället är fullbelagt

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   4,0 hp 3,5 hp    

I program

FRIST FRISTÅENDE KURS, Årskurs 1 

Examinator:

Per Bjerkeli

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till våra stora grundläggande frågor och skapa förutsättningar att utveckla ett reflekterande och tvärvetenskapligt tankesätt på naturens byggstenar, livets uppkomst, förutsättningarna för liv i universum och framtidens utmaningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Redogöra för Universums olika beståndsdelar och dess egenskaper (t.ex. elementarpartiklarnas grundläggande egenskaper, hur atomer bygger upp större enheter, och Universums sammansättning).
2. Beskriva hur liv kan definieras samt hur det uppstod och utvecklades på jorden.
3. Beskriva förutsättningar för hur liv kan uppstå på andra ställen i Universum samt hur och var vi kan söka efter det.
4. Redogöra för mänsklighetens utmaningar på lång sikt.

Innehåll

Människan har i tusentals år ifrågasatt världen runt oss och vår egen roll i den. Kursen är formulerad kring fyra ämnen, eller huvudfrågor. Dessa frågor är så centrala att de inte bara definierar mycket av dagens forskning, utan samma frågor var viktiga för 100 år sedan och 2000 år sedan och kommer sannolikt att vara aktuella även om 100 år. Frågorna utgör en viktig och avgörande del av det som karakteriserar oss som art och en central del av vad som skiljer oss från övriga levande organismer.

Samtidigt som människan påverkar miljön, klimatet och hela klotet, har vi också lyckats ta reda på mycket om hur naturen fungerar. Förutsättningarna för detta är att vi har utvecklat funktionella hjärnor. Hjärnor som kan lagra information, bearbeta den gemensamt med andra, sätta informationen i sammanhang och överföra den mellan generationerna.

Parallellt med hjärnans utveckling har vi utvecklat nyfikenhet och ställt frågor om hur saker hör ihop. Arbetet med de stora frågorna, det vill säga forskning, är det som har gjort att vi idag har en betydande kunskap om naturens struktur och funktion. Under hela historien har vi samlat så mycket kunskap att våra liv är helt annorlunda jämfört med de liv våra förfäder levde. Vi lever längre och säkrare och vi kan uppleva mycket mer än vad vi kunde tidigare. Allt detta, och mer därtill, beror på vår medfödda kunskapshunger.

Ämnen:
1) Vad är och hur fungerar världens byggstenar?
2) Vad är liv?
3) Universum - är vi ensamma?
4) Vad är framtidens utmaningar?

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar och självstudier.
Kursen går under höstterminen med omfattningen 25 %.
Kursen består av tolv sammankomster (föreläsningar/seminarier/frågestunder), tre för vart och ett av de fyra ämnena.
Varje sammankomst är upp till tre timmar lång inklusive pauser.

Litteratur

Information ges under kursens gång.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av individuella inlämningsuppgifter

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.