Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIU307 - Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder
Writing for academic purposes - writing process and research practice
 
Kursplanen fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Blockschema: B+
Max antal deltagare: 45
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0118 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Annamaria Gabrielli

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att förbereda studenten för en enklare forskningsuppgift/undersökande arbete med avseende på:
(i) kunskapsorganisation och kritisk läsning, d v s systematiskt och medvetet söka efter, tillgodogöra sig, och förhålla sig till/värdera relevant information i vetenskaplig och annan litteratur,
(ii) vetenskapligt förhållningssätt, d v s urskilja, formulera och lösa problem med hjälp av en medveten undersökningsstrategi, -design och -metod,
(iii) akademiskt skrivande, d v s utveckla en medvetenhet om den formella textens förväntningar vad gäller språkriktighet, textriktighet och stil.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Formulera relevanta och väl avgränsade frågor och/eller hypoteser som utgångspunkt för undersökande arbete.
  • Söka efter, identifiera, kritiskt läsa, värdera, organisera och integrera vetenskaplig information med direkt koppling till en given frågeställning/hypotes.
  • Formulera en teoretisk referensram/motsvarande med utgångspunkt ifrån en given frågeställning/hypotes.
  • Reflektera kring tillämpligheten av och formulera och motivera en undersökningsstrategi, -design och -metod med utgångspunkt ifrån en given frågeställning/hypotes.
  • Skriva en akademisk text som är språkriktig (följer svenska språkets regler/normer), textriktig (är sammanhängande, logisk och effektiv) och stilmässigt anpassad för användning i ett formellt sammanhang.

Innehåll

Kursen introducerar grunder i vetenskapligt förhållningssätt, kunskapsorganisation, kritisk läsande och formellt och akademiskt skrivande. Kursen förbereder studenterna för examensarbetet som skrivprocess och undersökningsprocess. Slutprodukten i kursen är en planeringsrapport som omfattar (i) en bakgrundsbeskrivning/kontextualisering och motivering till examensprojektet, (ii) en precisering av syftet, (iii) en utvecklad teoretisk referensram, (iv) en beskrivning av undersökningsstrategi, undersökningssdesign och undersökningsmetod, (v) en kort diskussion om tänkbara resultat och vad som ska hända med resultatet (-en), (vi) och en förenklad tidplan för genomförandet; d v s planeringsrapporten besvarar frågorna Vad, Varför, Hur och När?

Organisation

Kursen genomförs utifrån principer om aktivt lärande med ett stort mått av eget ansvar för studenterna. Inslaget av traditionell föreläsning är begränsat och kursen antar en seminariestruktur som förutsätter goda och ofta omfattande förberedelser för studenterna - en förutsättning för godkänt betyg. Samarbete inom skrivgrupp och seminariegrupp uppmuntras i samband med lektionsförberedelser och är ett medvetet pedagogiskt verktyg under lektionstid. Inför varje lektion förbereder sig studenterna på flera sätt, t ex genom att läsa utvalda delar i kursboken (och/eller annan relevant litteratur), titta på videoklipp där relevanta koncept introduceras, förbereda korta informella presentationer (avsedda för kurskamraterna), samt genom att arbeta med frågeställningar och skrivuppgifter av reflekterande karaktär. Kursen förutsätter ett synnerligen aktivt deltagande i samtliga av kursens lektionsaktiviteter.

Litteratur

  • Företagsekonomiska forskningsmetoder (Liber förlag, 3:a svenskspråkiga upplagan från 2017) av Alan Bryman och Emma Bell
  • Utdelad kurslitteratur/onlinematerial
  • Studentens individuella referenslitteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av två inlämningsuppgifter under kursen (U/G) och en avslutande rapport (U/G). Vissa moment i lektionsplanen är obligatoriska.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.