Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CLS050 - Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens
Introduction to communication and engineering expertise
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIDAL
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 62122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 125
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,0 hp 0,5 hp    

I program

TIELL ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIDAL DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Annamaria Gabrielli

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till programmet

Syfte

Kursen syftar till att introducera ingenjörsstudenter till kommunikation på universitetsnivå med fokus på akademiskt skrivande samt att ge kunskap om den framtida ingenjörsrollen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

• visa grundläggande förmåga i att använda skrivande i akademiska sammanhang
• känna till och kunna tillämpa grundläggande metoder för textförbättring
• visa förmåga att hämta in information inom ett ämnesområde och sammanställa informationen i korta sammandrag som författas objektivt, sakligt och formellt, med hänvisning till vedertagen forskning,
• reflektera kring utbildningens betydelse för personlig utveckling och för ett kommande yrkesliv

Innehåll

Kursen innehåller följande olika moment:
• Kommunikation och skrivande (skrivande som hantverk): föreläsningar och övningstillfällen med fokus på strukturer och stil
• Informationskompetensinslag (Chalmers bibliotek)
• Inlämningar: individuella eller i mindre grupper
• Ingenjörsföredrag

Organisation

I kursen ingår föreläsningar, övningar och eget skrivarbete. Vissa moment är obligatoriska.
Se schema/TimeEdit och Kurs PM för vidare information.

Ett seminarium i informationskompetens ingår i kursen som ett obligatoriskt moment, och organiseras av bibliotekets egen personal. För godkänt på detta moment krävs närvaro samt att
kunskaperna tillämpas korrekt i examinationsuppgifterna.

Vidare ingår en serie ingenjörsföredrag i kursen. Dessa är obligatoriska och har examinationsuppgifter kopplade till sig.

Litteratur

Material som presenteras under kursens gång, anslaget på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt slutbetyg fordras:
• aktivt deltagande i kursens inslag
• godkänt inslag i informationskompetens
• godkända skriftliga inlämningar
• närvaro vid ingenjörsföredragen

Introduktionskursen betygssätts med G-U.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.