Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK226 - Material- och rumslaborationer
Exploring material and space
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKATK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur och teknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 46131
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKATK ARKITEKTUR OCH TEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Peter Christensson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

ARK491 Konstlaborationer eller motsvarande.

Syfte

Kursens syften är att:
- utveckla kunskaper om rummets och materiens arter och nyanser
- uppöva färdigheter att låta växelspelen mellan rum och materiella strukturer inspirera i en utformningsprocess
- fördjupa ett konstnärligt förhållningssätt där projekt drivs framåt genom experiment i kombination med analys, association, ifrågasättande och byte av perspektiv

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- identifiera och karakterisera/beskriva arkitektoniska uttrycksmedel som rum och former, rörelser och riktningar, ytors dimensioner, samt upplevda kvalitéer relaterade till ljus (färg), värme och ljud, kraft och balans, luft, vatten, etc.
- med exempel visa hur en projektidé kan utvecklas genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt.
- visa skicklighet och noggrannhet i genomförande och presentation av en uppgift.
- beskriva och förklara en konstnärlig process.

Innehåll

Exempel på innehåll: Rum och struktur. Form och balans. Form och kraftmönster. Rum och material. Rum och ljus. Rum och värme. Rum och ljud. Rum och luft. Rum och vatten. Rum och rörelse.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring en serie workshops där olika aspekter på formgivning av arkitekturens rum och strukturer undersöks. Centralt för dessa workshops är träningen i att utveckla en projektidé genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt. Kursen stöder och utvecklar programmets arkitekturprojekt.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänd kurs krävs så gott som 100 % närvaro, aktiv medverkan i övningar/laborationer, godkända uppgifter och godkänd portföljredovisning.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.