Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK595 - Historia, teori och metod 2  
History, theory and method 2
 
Kursplanen fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPARC
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur, Arkitektur och teknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 05130
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 26
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Kurstillfället är fullbelagt

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0117 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: TH   1,0 hp 2,0 hp    

I program

MPARC ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDSD ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Isabelle Doucet

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet till masterprogrammet.

Syfte

Kursen främjar studentens kunskaper i historia, teori och kritiska studier inom arkitektur och stadsbyggnad. Den utforskar specifika teoribildningar som formar samtida frågor inom området. Den tränar studentens förmåga att använda källmaterial som bas för att formulera ståndpunkter, argument och/eller forskningsfrågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Visa förståelse för en specifik teoribildning inom arkitektur och stadsbyggnad.

Färdigheter
Förstå och analysera argument i teoretiska texter.
Använda teoretiska texter som utgångspunkt för att formulera en ståndpunkt eller frågeställning.
På korrekt sätt använda citat, referenser och litteraturlista.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Främja värdet (och glädjen!) av historia, teori och metod inom arkitektur.
På ett kritiskt sätt kunna sätta sin egen text och argumentation i relation till större frågor eller frågeställningar inom arkitektur och stadsbyggnad, enligt kurs-pm.

Innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier som kontextualiserar och diskuterar kurslitteraturen. Med hjälp av dessa seminarier, och i dialog med lärare, formulerar studenten ämnet för sin uppsats. Uppsatsen ska vara en akademisk text, med referenser och litteraturlista.

Organisation

Kursen löper parallellt med studiokurser / projektkurser och består av 4-5 kurstillfällen under terminen. Kursbeskrivningen och dess kontext introduceras i en föreläsning vid första kurstillfället. Lärande är strukturerat kring läsuppgifter, seminarium och/eller föreläsningar. Delinlämningar specificeras vid kursstart och består av läsuppgifter, andra uppgifter och presentationer samt den avslutande uppsatsen. Studenterna arbetar individuellt.

Litteratur

Anges i kursbeskrivning.

Examination inklusive obligatoriska moment

Minst 80 % aktiv närvaro vid seminarier. Studentens uppsats bedöms och betygsätts efter inlämning vid terminsslut.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.