Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
AMA010 - Paris: Exkursion
Field trip to Paris
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45126
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 55
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Studieresa 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 

Examinator:

Johan Linton

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

90 hp i årskurs A1 och A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning.
Svenska.

Syfte

Studieresans syfte är att ge fördjupad kunskap om modernismens arkitektur- och stadsbyggnadsutveckling i Paris under 1900-talet med betoning på de senaste decenniernas större och mest betydande referensverk i nutida arkitektur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- att med utgångspunkt från besöket i Paris kunna beskriva ett antal enskilda platser och byggnadsverk samt relatera dem till stadens förändringar i tiden.
- att med utgångspunkt från besöket i Paris kunna namnge och översiktligt berätta om ett antal arkitekter som varit verksamma i Paris och deras betydelse för arkitekturhistorien.
- att med utgångspunkt från besöket i Paris diskutera hur stadens arkitekturen haft betydelse för senare tiders städer och byggnader.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till staden Paris som unik historisk referens för arkitektur, stadsbyggande och kultur.

Organisation

Paris-exkursionen förbereds i Sverige genom skriflig och muntlig information. Ett möte med läraren bidrar till att hjälpa eleverna att förbereda sig praktiskt och genom läsning. Exkursionen i Paris bedrivs som gående föreläsningar/seminarier. Efter resan sammanställer och redovisar studenterna sina erfarenheter i en av läraren anvisad form.

Litteratur

Examinatorn presenterar relevant kurslitteratur från år till år via kurshemsidan och/eller vid mötet med studenterna.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i förberedelser i Sverige, aktiv närvaro under exkursionen i Paris samt godkända efterarbeten.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.