Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KMG046 - Utveckling av läkemedel
Drug development
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 0114 - KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI GU


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 08121
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Max antal deltagare: 40
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Margit Mahlapuu

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i cell- och molekylärbiologi

Syfte

Studenten skall bli orienterad om begrepp, arbetsmetoder och strategier i modern läkemedelsutveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenten skall vara orienterad om:
  • begrepp, arbetsmetoder och strategier i modern läkemedelsutveckling, både med avseende på småmolekyler och proteiner som läkemedel.
Studenten skall kunna:
  • Förstå specifika styrkor och svagheter hos olika genetiska modellorganismer som används i target discovery
  • Utvärdera betydelsen av genetiska skillnader mellan patienter i individualiserad läkemedelsbehandling
  • Tolka strukturell information för makromolekylära mål i samband med interaktioner med småmolekyler
  • Förstå grunderna i screeningmodeller för småmolekyler
  • Redogöra för de utmaningar som möter nya läkemedel på marknaden

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge en övergripande förståelse för hur nya läkemedelskandidater upptäcks och utvecklas (eng: drug discovery/development), där hela processen från första upptäckten och den initiala optimeringen, följt av prekliniska in vitro-/in vivo-studier, kliniska studier och slutligen marknadgodkännande kommer behandlas. Exempel kommer tas upp som beskriver hur läkemedel som finns på marknaden idag har utvecklats, och deras verkningsmekanismer kommer att förklaras. Kursen är framför allt teoretisk, men kommer även inkludera en del praktiska demonstrationer.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, praktiska demonstrationer och skriftlig examination.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar utvalda av lärarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig, med två moment: inlämningsuppgift och sluttentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.