Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LMA401 - Matematisk analys  
Calculus
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIMAL
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 65117
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   28 Okt 2022 fm L,  04 Jan 2023 em L,  24 Aug 2023 em L

I program

TIMAL MASKINTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIMEL MEKATRONIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Malin Palö Forsström

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för de elementära funktionernas egenskaper.
 • konstruera funktionsgrafer samt bestämma största och minsta värde till en funktion.
 • tillämpa de grundläggande beräkningsreglerna för derivator och integraler.
 • tolka gränsvärden, derivator och integraler geometriskt.
 • tillämpa gränsvärden, derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet.
 • presentera enklare matematiska resonemang.
 • redogöra för innebörden av definitioner, satser och bevis samt även kunna genomföra enklare bevis.

Innehåll

 • Gränsvärde
 • Kontinuitet
 • Växande och avtagande funktion
 • Lokala maxima och minima
 • Extremvärdesproblem
 • Invers funktion
 • Arcusfunktionerna
 • De elementära funktionernas derivator
 • Asymptoter, grafkonstruktion
 • Storleksordningen av exponential-, potens- och logaritmfunktioner
 • Primitiv funktion, samband mellan area och primitiv funktion
 • Bestämd och obestämd integral
 • Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution
 • Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner
 • Generaliserade integraler

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas på kurshemsida innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen. Bonusgrundande duggor kan förekomma. Betygsskala TH.



Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.