Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK570 - Modellering med analoga och digitala verktyg
Modelling with analogue and digital tools
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKARK
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 45122
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0116 Laboration 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKARK ARKITEKTUR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Kengo Skorick

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 3 på kandidatnivån skall utveckla färdigheter i och kunskaper om digital design, representation och fabrikation som bygger vidare på digitala färdigeter som introduceras i ARK452.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda digitala program för rumsligt/konstnärliga undersökningar i olika skalor från byggnads- till stadrumsnivå.

- använda olika metoder för arbete med digitala redskap för framställning av materiella modeller.
- använda, analysera och jämföra digitala och analoga metoder för olika former av kommunikation - visuell, materiell och annan.
- Kunna arbeta med en variation av digitala verktyg, digitalt styrda maskiner och analoga medier i en design av arkitektur.
- Kunna analysera och värdera transformationerna av former och representationer för att driva en idé framåt.
- Kunna presentera resultatet med hjälp av olika representationsformer som ritning, diagram och modell.

Innehåll

Kursen tränar digital design och bygger vidare på tidigare kunskaper inom området. Med digital design syftas här särskilt på verktyg och metoder, representation (kommunikation), transformation av digital information och den personliga förmågan att driva en idé framåt genom en kombination av dessa kunskaper.

Kursen har ett fokus på digitalt designarbete som ska tillämpas på en relativt enkelt formulerad arkitekturuppgift. Tillämpning i mer komplexa arkitekturuppgifter väntar i efterkommande projektkurser.

Organisation

Kursen har ett workshop-liknande upplägg med inslag av lektioner, föreläsningar och demonstrationer. Designuppgiften kommer att genomföras som grupparbete. Upplägget kräver hög närvaro.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.