Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IMS075 - Additiv tillverkning
Additive manufacturing
 
Kursplanen fastställd 2022-09-08 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
5,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 40 - INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp    
0219 Projekt 1,0 hp Betygskala: UG   1,0 hp    

I program

FRIST FRISTÅENDE KURS, Årskurs 1 

Examinator:

Lars Nyborg


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Engelska 6 + Produktionsteknik och/eller Produktutveckling motsvarande 7,5 hp samt Materialteknik motsvarande 5 hp samt erfarenhet av CAD

Kursspecifika förkunskaper

Engelska 6 + Produktionsteknik och/eller Produktutveckling motsvarande 7,5 hp samt Materialteknik motsvarande 5 hp samt erfarenhet av CAD

Syfte

Kursen syftar till att etablera grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing), benämnt AM nedan, och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter. Kursen ger en grundläggande orientering om tekniker för metall, plast/komposit och keram med deras möjligheter och begränsningar. Internationellt använda begrepp introduceras och olika benämningar förklaras. Kursen täcker beredning för additiv tillverkning, design för additiv tillverkning, know-how kring process och processutveckling, materialval och grundläggande aspekter vid tillverkning av metalliska och polymera produkter när det gäller material och processfrågor. Vissa aspekter när det gäller additiv tillverkning av keramiska produkter adresseras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva grundläggande principer för additiv tillverkning
  • beskriva utvalda tekniker för additiv tillverkning
  • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning
  • uppvisa färdighet när det gäller att gå från produktidé till framställning och utvärdering av additivt tillverkad produkt
  • beskriva metoder för efterprocesser
  • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för olika AM-tekniker

Innehåll

Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där olika delområden presenteras. En projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden.

Exempel på valda delar som behandlas i kursen är:
Introduktion till additiv tillverkning
Översikt tekniker för additiv tillverkning
Introduktion till programvaror för beredning av additiv tillverkning
Fördjupning material, additiv tillverkning metall
Design för additiv tillverkning
Kvalitet och processkontroll
Tillämpningar inom additiv tillverkning
Efterbehandling av additivt tillverkade detaljer

Organisation

Kursen genomförs helt via distansundervisning. Föreläsningar genomförs via Zoom/Skype/Microsoft Teams och introduktion till programvaror för beredning av additiv tillverkning Simplify 3D och Magics ingår. Programvarorna kommer att nås för grupparbete externt. Kursen är uppdelad i tre delar:
Vecka 25 och vecka 26: föreläsningar, introduktion
Vecka 27 till vecka 29: eget arbete och grupparbete
Vecka 30 till vecka 34: föreläsningar, redovisning av grupparbete och examination
Grupparbetet genomförs i form av en projektuppgift genomförs med fokus på metodval, konstruktion och additiv tillverkning av komponenter. Projektarbetet omfattar en kritisk utvärdering av olika additiva tillverkningsmetoder och av tillgängliga material med fokus på lämpligheten av den valda metoden.

Litteratur

  • Föreläsningspresentationer (kurshemsidan). Dessa definierar kursens huvudsakliga innehåll.
  • Separata pdf-dokument via kurshemsidan direkt, eller som länkar.
  • PM för projektet med vissa inkluderade teoriavsnitt (kurshemsidan).

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen är formellt uppdelad i två delar:

Additiv tillverkning, tentamen 4 hp
Additiv tillverkning, projekt/gruppuppgift 1 hp
För slutbetyg krävs godkänt i båda dessa delar.
Moment för godkänt i dessa delar: Godkänd tentamen
Godkänd projektrapport

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.