Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE135 - Klimatet: vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen
The climate: The science, measures and policy
 
Kursplanen fastställd 2021-09-06 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99139
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 50
Max antal deltagare: 150

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0121 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   4,0 hp 3,5 hp    

I program

FRIST FRISTÅENDE KURS, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Erik Ahlgren


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till klimatet som system, hur människan påverkat klimatet, hur ett ändrat klimat påverkar oss, och hur vi kan agera för att minska klimatförändringen. Kursen kommer att behandla naturlig och mänsklig påverkan på klimatet, hur emissioner påverkar atmosfären och hur detta i sin tur påverkar klimatet, hur stigande temperaturer påverkar land, vatten och ekosystem, vilka åtgärder vi kan vidta för att minska emissioner med fokus på energi, transport, industri och markanvändning, och vilken typ av styrmedel som behövs. Genomgående kommer olika tidsperspektiv att diskuteras, och var vetenskapen står idag, vad vi vet säkert, och var osäkerhet fortfarande finns.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Jordsystemet
•    beskriva vad jordens klimat utgör och hur solen, atmosfärisk cirkulation och haven hänger ihop
•    beskriva hur ökade mängder av växthusgaser och partiklar i atmosfären stör strålningsbalansen och hur väl vi kan uppskatta storleken på dessa störningar

Effekterna av global uppvärmning
•    beskriva vad en återkoppling är och hur kopplingar ser ut i jordsystemet
•    beskriva hur och varför klimatet har ändrat sig under det sista århundradet och vilka processer och kopplingar som ligger bakom detta

Emissioner och annan påverkan
•    förstå olika typer av utsläppsprocesser (förbränning, diffusa läckage, biogena utsläpp, …)
•    beskriva hur dessa utsläpp ändrats över tid
•    beskriva de olika processernas relativa betydelse för klimatförändringar

Åtgärderna
•    beskriva åtgärder inom energi-, transport-, bostads- och industrisektorerna som bidrar till minskade växthusgasemissioner
•    presentera hur åtgärder inom de olika sektorerna beror av varandra
•    presentera hur bioenergi kan bidra till minskade växthusgasemissioner och de speciella utmaningar som är kopplade till bioenergianvändning
•    redogöra för jord- och skogsbrukets möjligheter för reducerad växthusgaspåverkan
•    redogöra för olika tidsperspektiv avseende åtgärder

Policy och kopplingar
•    beskriva hur olika typer av klimatstyrmedel fungerar
•    presentera hur det europeiska handelssystemet fungerar
•    presentera huvuddragen i Parisöverenskommelsen
•    presentera vad bördefördelningar är och hur de skiljer sig åt
•    analysera specifika utmaningar för att reducera CO2-emissioner

Innehåll

Kursen består av fem ämnen/block:

1)    Jordsystemet
2)    Effekterna av global uppvärmning
3)    Emissioner och annan mänsklig påverkan på klimatet
4)    Åtgärder för att nå globala klimatmål
5)    Policy - och klimatet och de andra hållbarhetsmålen

Jordsystemet
I det här blocket undersöks vad som utgör jordens klimat och hur det fungerar i stora drag. Vi tittar på jordens energibalans och hur den störs av antropogena utsläpp, struktur och cirkulation i atmosfären och haven samt vattnets och kolets kretslopp. Detta inkluderar analys av globala långtidsserier av klimatgaskoncentrationer och fysikaliska parametrar i atmosfären från olika mätnätverk.

Effekterna av global uppvärmning
I det här blocket diskuteras effekter av global uppvärmning, samt hur dessa processer och återkopplingar hänger ihop och påverkar varandra. Vi analyserar den direkta påverkan av förhöjda temperaturer, förändringar i nederbörd, smältning av inlandsis (som den på Grönland), havsförhöjning och försurning av haven.

Emissioner och annan mänsklig påverkan på klimatet
Här beskrivs olika slags utsläppskällor och processer: såsom koldioxid, kolmonoxid, ozon, partiklar från förbränning, biogena utsläpp av metan och N2O, diffusa läckage av metan från naturliga processer, samt produktion och användning av fossila bränslen, koldioxidutsläpp från vulkaner etc. Inverkan av atmosfärskemi diskuteras. Konceptet kolbudget och Parisöverenskommelsen introduceras.

Åtgärder för att nå globala klimatmål
Tekniska och icke-tekniska åtgärder inom olika sektorer som kan bidra till minskade växthusgasemissioner kommer att presenteras ur olika livscykel- och tidsperspektiv i relation till Parisöverenskommelsen. Möjligheter och svårigheter med olika typer av åtgärder i olika globala regioner presenteras. Eventuell konkurrens och/eller synergier mellan olika åtgärder kommer att diskuteras. Bioenergi kommer att presenteras och de speciella utmaningar som är kopplade till bioenergianvändning att diskuteras. Jord- och skogsbrukets möjligheter för reducerad växthusgaspåverkan kommer också att presenteras.

Policy - och klimatet och de andra hållbarhetsmålen
I denna del av kursen gås olika typer av styrmedel igenom, både sådana som stimulerar ny teknik, nya processer och bränslen, och sådana som bestraffar emissioner, som koldioxidskatter. Det europeiska handelssystemet introduceras. Koncept som bördefördelning och bördefördelningsmodeller presenteras, liksom de internationella klimatförhandlingarna. Sektorspecifika åtgärder jämförs med generella åtgärder. Montrealprotokollet presenteras som ett exempel på ett lyckat internationellt fördrag, och utmaningarna och förutsättningarna den gången jämförs med dagens. I en avslutande kursdel diskuteras hur åtgärder för att nå Parisöverenskommelsens mål relaterar till några av de andra globala hållbarhetsmålen.

Organisation

Kursen bygger på föreläsningar, övningar och självstudier. Kursen består av tio kvällsförlagda föreläsningstillfällen, två för vart och ett av de fem kursmodulerna. Varje föreläsningstillfälle är två-tre timmar långt inklusive paus.

Litteratur

Kurslitteraturen består av ett urval av olika texter som finns tillgängliga digitalt utan kostnad. Information om kurslitteraturen ges under kursens gång. Föreläsningspresentationer kommer att finnas tillgängliga på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen bygger på föreläsningar, övningar och självstudier. Kursen består av 15 kvällsförlagda föreläsningstillfällen (vilka också inkluderar övningar). Varje föreläsningstillfälle är två timmar långt inklusive paus. Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.