Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE125 - Fastighetsekonomi
Real estate economics
 
Kursplanen fastställd 2021-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCM
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 88112
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Blockschema: D
Max antal deltagare: 65
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Inlämningsuppgift 3,5hp Betygskala: TH   3,5hp    
0219 Inlämningsuppgift 4,0hp Betygskala: TH   4,0hp    

I program

MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDCM ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Christian Koch

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Öppen för studenter antagna till masterprogrammet Design and construction project management (DCPM) samt på masternivå inom arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. För att vara behörig till kursen skall studenten uppfylla kraven för antagning till masterprogrammet DCPM samt (alt. A) ha godkänt i samtliga obligatoriska kurser i programmet DCPM eller (alt. B) ha godkänt i minst 30 högskolepoäng från annat masterprogram inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik. För programspecifika behörighetskrav, se programplan.

Syfte

Kursen syftar till att skapa förståelse och kunskap om grundläggande koncept och verktyg inom fastighetsekonomi och positionera detta inom DCPM kontexten genom ett tvärvetenskapligt synsätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kursens övergripande mål är att ge en grundläggande förståelse för fastighetsfinansiering och ekonomi och förvaltning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
A. Förstå grundläggande mekanismer på fastighetsmarknaden
B. Förstå chefsperspektiv för fastighetsmarknader
C. Använda grundläggande begrepp för fastighetsekonomi och finansiering av fastigheter
D. Använda en rad verktyg och teoretiska, konceptuella förhållningssätt till fastighetsekonomi

Kompetens och färdigheter
E. Applicera verktyg för beräkning av värdering och lönsamhet för fastighetsinvesteringar

Dom och tillvägagångssätt
F. Utvärdera och kritiskt reflektera över den akademiska litteraturen inom lönsamheten för fastighetsinvesteringar

Innehåll

Kursen är förankrad i teorier och praxis som utvecklats inom området för fastighetsekonomi och investeringar. Inom detta perspektiv kommer kursen att presentera och diskutera olika perspektiv på fastighetsekonomi. Hörnstenar i kursen kommer att vara;
  • Kognitivt baserad beslutsfattande genom olika intressentperspektiv som arkitektur, planering, ekonomi och investeringar och förvaltning.
  • Teorier, verktyg och metoder i fastighetsmarknadsbeslut
  • Processrelaterade frågor i beslutsfattande och ledning när man ska utveckla fastigheter
Ovanstående, många gånger tvärvetenskapliga, delar av kursen representerar olika sätt att förstå utveckling och förvaltning av fastighetsmarknader.

Kursen fördjupar deltagarna kunskap om fastighetsmarknaden i allmänhet. Det betonar vidare metoderna som medel för forskning inom detta teoretiska område. Denna kunskap är användbar för olika fastighetsproblem. Det ger också deltagaren en inblick i hennes eller hans beslutsbeteende.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, övningar och uppdrag. Gästföreläsare ger insikter i teoretiska begrepp. I fallbaserat projektarbete ingår besök på fastighetsbolag.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom följande former av examination:

Individuella uppdrag och seminarieuppgift utvärderas i två block

Block 1, 3,5 ECTS
* Inlämning: skriftliga uppdrag
Lärandemål: A - F
Betygsskala: U-3-4-5

Block 2, 4 ECTS
* Aktivt deltagande i seminarier
Experimentrelaterad gruppexaminering (skriftlig rapport + presentationer)
* Inlämning: skriftlig rapport
* Presentationer: Fall
Lärandemål: E - F
Betygsskala: U-3-4-5
De enskilda uppdragen ska skrivas individuellt. Samarbete i formulering av text, tabeller, siffror mm är därför inte tillåtet.

Frånvaro från en eller flera av de obligatoriska seminarierna eller presentationssessionerna kan ersättas med alternativa uppdrag. Beslutet att godkänna att sådant kompensationsförfarande kan användas, görs av den ansvariga läraren individuellt. Vissa kursinnehåll kommer endast att ges vid den tid som presenteras i schemat.

Examinationsuppgifter (skriftliga rapporter / uppgifter) som har fått betyget U (Underkänt) kan kompletteras inom 3 veckor från dagen för betygsmeddelandet. Om inget sådant tillfredsställande tillägg lämnas in kommer studenten att få betyget U på uppdraget.

Examinationen fokuserar på elevernas övergripande prestation i kursen. Examinationen kommer att omfatta godkända övningar, utvärdering av projektrapporter och presentationer, aktiv närvaro. Denna omfattande undersökning är graderad med Chalmers skala upp till 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.