Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK500 - Geografisk informationsbehandling  
Geographical information analysis
 
Kursplanen fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TAFFS
3,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 60116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 50
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0115 Projekt 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp    

I program

TAFFS AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Marco Adelfio

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen ska ge grunder inom ämnesområdet Geografisk informationsbehandling, dess användning och tillämpning inom framför allt den byggda miljön inom och i anslutning till tätort. Likaså kunna genomföra geografisk hantering via enklare analyser och presentationsformer, i syfte att beskriva och visualisera olika typer av tillämpningar i en urban miljö.

I denna kurs skapas en grundläggande förståelse i hur man använder sig av geografiska datakällor, via geografisk information från olika databaser. Databaser kommer från kommuner, statliga myndigheter m.fl., vilka är framtagna för att geografiskt beskriva byggd miljö och sociodemografiska data. Kursen ska introducera olika typer av geografiska data, olika tillämpningar och enklare analyser samt visualiseringsmetoder och presentationsformer via programvaror som går under benämningen (GIS) och är specifikt inriktade på hantering av geografiska data.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. beskriva olika datamodeller för digitala rumsliga data (raster och vektor), samt kunna ange hur rumsliga data typiskt organiseras, lagras och administreras i en datorbaserad miljö.
  2. identifiera olika typer av geografisk information och kunna kännetecknande beskriva den som är relevant inom samhällsplaneringen och den byggda miljön, vilket innefattar både kommunal och social infrastruktur.
  3. beskriva olika typer av ämnesspecifika modeller avseende rumsliga fenomen kopplat till byggd miljö.
  4. redogöra för ett urval av grundläggande geografiska analysmetoder.
  5. redogöra för ett urval av grundläggande kartografiska metoder och förklara innebörden av olika kartprojektioner, geodetiska referenssystem och koordinatsystem.
  6. självständigt och i grupp genomföra grundläggande analyser av fastighetsrelevanta geografiska data i raster- och vektorformat med hjälp av standardprogramvara för GIS.
  7. kunna presentera arbetsgång och resultat från insamling och analys av geografiska data.
  8. utföra och presentera enklare statistiska utvärderingar av rumsliga data i både muntlig och skriftlig form innefattande bilder, diagram, beskrivande text och kartor.

Innehåll

Grundläggande tillämpad hantering av geografiska data för urban miljö med koppling till andra kurser så som BOM210 Tätorters funktioner och utformning. m.fl. Genomförande av ett ämnesspecifikt projekt kopplat till analys av fastighetsinformation och fastighetsutveckling.

Organisation

Föreläsningar
ca 10 timmar

Övningstillfällen
ca 12 timmar avsatt för introduktion ESRI ArcGIS
ca 14 timmar avsatt för uppgift 1
ca 16 timmar avsatt för uppgift 2
ca 18 timmar avsatt för uppgift 3

Föreläsningar och övningar, skall ligga till grund för genomförandet av projektet, nedan kallat arbetsuppgift.
Kursen introduceras med föreläsningar och en grundläggande övningsdel i programvaran ESRI ArcGIS. Efter introduktionen, genomförs arbetsuppgift 1 och arbetsuppgift 2, samt eventuellt arbetsuppgift 3. Arbetet genomförs i grupper om max 2 studenter.

Föreläsningar
Kursen innehåller totalt 5 föreläsningar inklusive introduktionen av kursen. Föreläsningarna är grundläggande som ett stöd för hantering av geografiska data inom ämnesområdet GIS. Föreläsningarna avslutas med en grundläggande föreläsning om visualisering och presentation av geografiska data i bild och text. Föreläsningarna är obligatoriska vilket innebär 80 % närvaro.

Övningar och inlämningsuppgifter
Övning: Kursen börjar med ett generellt paket med övningsuppgifter, som går igenom programvaran ArcGIS för arbete med vektoriell och rasterbaserad geografisk information. Denna inledande del skall ses som en introduktion och presentation av programvaran, därför är det ingen inlämning för denna första del.

Arbetsuppgift 1: Sätta samman ett antal geografiska databaser (från Göteborgs Stad), hantera, redigera, analysera samt presentera dessa geografiskt tillsammans med beskrivande texter och diagram. Allt material från denna första del skall sparas som underlag till uppgift 2.

Arbetsuppgift 2: Vi bygger nu vidare på föregående uppgift, men med fler analyser och fler geografiska data, specifikt för fastighetsinformation, där vi analyserar, validerar och presenterar resultatet på liknande sätt som i föregående uppgift. Inlämningen sker via en plansch i A1 format, digitalt sparad, vilken sedan laddas upp via kurshemsidan.
Som stöd och hjälp med ovanstående uppgifter kommer det att finnas förutom handledare på plats, även utförlig dokumentation och videoinspelningar som beskriver uppgifterna stegvis. Inlämnad och godkänd plansch för (uppgift 1 och uppgift 2), tillsammans med den obligatoriska närvaron på föreläsningarna som ger betyget 3 (G). För högre betyg, krävs även inlämning av en tredje arbetsuppgift, se nedan.

Arbetsuppgift 3: Vi bygger nu vidare med fler analyser och fler geografiska data, där vi skall studera effekter av översvämning i den centrala delen av Göteborg, och se hur detta kan påverka infrastrukturella värden inklusive fastigheter. Vi skall analysera, validerar och presenterar resultatet på liknande sätt som i föregående uppgift 2. Inlämningen sker via en plansch i A1 format, digitalt sparad, vilken sedan laddas upp via kurshemsidan.

Litteratur

Kursens utdelade föreläsningar och material bygger i huvudsak på boken "Geografisk Informationsbehandling - Teori, metoder och tillämpningar", sjätte upplagan. ISBN: 9789144088778.

Allt material och dokumentation kommer att delas ut under kursen gång, fortlöpande.

Examination inklusive obligatoriska moment

Denna kurs har i sin nuvarande form individuell betygssättning, vilket innebär att kursen kräver obligatorisk inlämning av uppgift 2 som betygssätts med betyget (U/G) d.v.s. betyg 3. Samt obligatorisk närvaro på föreläsningarna som måste uppfyllas till 80 %.

För att möjliggöra högre betyg än 3 (4/5) krävs även en inlämning av uppgift 3.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.