Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FSP011 - Teknisk kommunikation 3
Technical communication 3
 
Kursplanen fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIKEL
1,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 62 - VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 64132
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 35
Endast studenter med kurstillfället i programplan
Status, lediga platser (uppdateras löpande): Ja

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 1,5hp Betygskala: TH   1,5hp    

I program

TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Anthony Norman

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

CIU200 - Teknisk kommunikation 1
LSP305 - Teknisk kommunikation 2

Syfte

Kursen Teknisk kommunikation 3 syftar till att förbereda kemiingenjörsstuderande för den intensiva kommunikationssituation de ställs inför i sin framtida yrkesroll som högskoleingenjörer i Sverige eller utomlands, samt att förbereda studenterna för samarbetsintensiva situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier även under utbildningstiden. Ett övergripande syfte är därför att de studerande ska kunna reflektera kring språk och kommunikation på ett sätt som gynnar effektiv kommunikation i olika ämnesspecifika situationer. En av kursens pedagogiska grundtankar är att de studerandes kunskaper ska fördjupas genom att arbeta med teknisk kommunikation integrerat med kemiämnen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva, analysera och diskutera olika kommunikativa strategier (i tal och skrift) som används i teknisk kommunikation i syfte att utveckla kommunikativ medvetenhet om hur tekniskt innehåll kan, eller borde, struktureras på engelska.
 • värdera och kritisera relevant forskning.
 • presentera tekniskt innehåll i tal och skrift på engelska, där kommunikativa strategier är anpassade efter syfte och publik.
 • bedöma och värdera presentationer med ämnesspecifikt innehåll (i tal och skrift), både egna och andras, i syfte att diskutera och föreslå förbättringar.
 • Innehåll

  Teknisk kommunikation 3 är den andra delkursen i 'Teknisk kommunikation' som genomförs på engelska och kursen är integrerad med en samtidig kemikurs. Emfas läggs på att presentera och dokumentera vetenskapliga artiklar och texter för att utveckla kunskap och förståelse i båda kurserna. Aktiviteter omfattar kritiskt läsande av forskningslitteratur, muntlig och skriftlig presentation i grupp av ett kemiprojekt, samt granskning och diskussion av egna och andras texter i kamratresponsaktiviteter. Projektarbetet erbjuder träning i att arbeta i projektform och även inför eventuella kandidatarbeten eller examensarbeten på engelska.

  Organisation

  Kursen genomförs i seminarier om två eller fyra timmar fördelat under läsperiodens veckor. Vissa seminarier är gemensamma med kemikursen. Uppgifter som är gemensamma för de två kurserna examineras gemensamt men bedöms separat i respektive kurs.

  Litteratur

  Chalmers Writing Guide. Tillgänglig online.


  Skrivanvisningar för kandidatarbete. Fackspråk och kommunikation.


  En engelsk 'learner's dictionary' såsom Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, eller motsvarande.


  Mycket av kursens material att förmedlas via kursaktiviteten i lärplattformen PingPong.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen Teknisk kommunikation 3 för kemiingenjörsprogrammet är en graderad kurs. Kursen omfattar obligatoriska inlämningsuppgifter och muntlig presentation med betygsskala U och G eller U, 3-5. Slutbetyget baseras på dessa uppgifter. I de uppgifter som integreras med andra ämnen på programmet gäller att integrationen omfattar samläsning med gemensam examination men enskild bedömning och gradering.  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.