Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ESS116 - Elektriska nät och system
Electrical circuits and systems
 
Kursplanen fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 57135
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 130
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp 6,0 hp   10 Jan 2022 em J,  13 Apr 2022 fm J,  19 Aug 2022 em J

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Jan Grahn

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, inledande matematisk analys, komplex matematisk analys, mekanik 1

Syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska och elektroniska kretsar.
Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor, dioder, transistorer och operationsförstärkare.
Dessutom ska kursen ge kunskaper i hur man kan betrakta en elektrisk krets som ett system där begrepp
som överföringsfunktion, frekvenssvar och återkoppling lärs ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Analysera passiva linjära elektriska kretsar för likström och stationär växelström
 • Använda beräkningsmetoder för att studera transienta förlopp i elektriska kretsar
 • Analysera aktiva elektriska kretsar som innehåller dioder, transistorer och operationsförstärkare
 • Kunna betrakta en elektrisk krets som ett system och analysera dess tids- och frekvenssvar
 • Förstå begreppen motkoppling och stabilitet
 • Förklara uppbyggnad av en oscillator och ett aktivt filter
 • Använda ett datorbaserat verktyg för att analysera elektriska kretsar

Innehåll

 • Allmänt om elektriska nät. Begreppet källor för spänning och ström
 • Passiva kretselement: Resistans, kapacitans och induktans
 • Effekt
 • Kirchhoffs lagar
 • Beräkningsmetoder för likströmsnät
 • Beräkningsmetoder för stationära växelströmsnät 
 • Begreppet impedans
 • Komplex effekt.
 • Beräkning av transienter i kretsar med eller utan begynnelseenergi.
 • Introduktion till linjära tidsinvarianta system. Begreppet överföringsfunktion.
 • Diodkretsar
 • Transistorkretsar (Bipolära transistorer och fälteffekttransistorn (MOSFET)). Arbetspunktsberäkning och småsignalschemor.
 • Operationsförstärkaren.
 • Analys av kretsar i tids- och frekvensdomänen. Stigtid och pulsfall
 • Bodediagram
 • Motkoppling av förstärkare. Stabilitet (amplitud- och fasmarginal)
 • Oscillatorkretsar
 • Aktiva filter

Organisation


 • Föreläsningar och övningar.
 • Laborationer (3 st).
 • Frivillig dugga.

Litteratur

Elektriska nät. C. Davidson & P.G. Hofvenschiöld. Studentlitteratur 2001.
Analog elektronik. 3e uppl. B. Molin. Studentlitteratur 2020.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.

En frivillig dugga som kan generera bonuspoäng till den ordinarie tentan (och två omtentor direkt därefter) ges under kursens gång.Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.