Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​

Kursplan för

Läsår
ACE330 - Armerad och förspänd betong
Structural concrete
 
Kursplanen fastställd 2020-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 20 - ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99155
Sökbar för utbytesstudenter: Ja
Minsta antal deltagare: 5
Max antal deltagare: 25

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

Examinator:

Joosef Leppänen

  Gå till kurshemsida

Ersätter

VBB072   Armerad och förspänd betong


Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

Särskild behörighet

Engelska 6 + motsvarande kandidatexamen Samhällsbyggnadsteknik eller examen högskoleingenjörsexamen Samhällsbyggnadsteknik + God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. Grundläggande kunskaper om finit element (FE) metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden ¿ grunder eller genom praktisk användning av FE-program.

Kursspecifika förkunskaper

God förståelse för verkningssätt hos balkar och pelare i armerad betong och förmåga att dimensionera och analysera sådana bärande komponenter, t ex genom kurserna Bärande konstruktioner och Konstruktionsteknik. Grundläggande kunskaper om finit element (FE) metod krävs, t ex genom kursen Finita elementmetoden ¿ grunder eller genom praktisk användning av FE-program.

Syfte

Kursen är av kompletterande natur i förhållande till tidigare förvärvade grundläggande kunskaper om oarmerade och armerade betongkonstruktioner. Huvudsyftet är att stödja utveckling av förmåga att analysera och dimensionera plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt konstruktionselement i förspänd betong.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • beskriva och förklara icke-linjärt verkningssätt hos plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong under belastning upp till brott
  • beskriva och förklara olika metoder att analysera dessa betongkonstruktioner och uttrycka begräsningar och giltighetsområden
  • analysera, dimensionera och utforma plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong baserat på plastisk analys
  • utföra dimensioneringsarbete avseende strukturanalys, dimensionering av armering och detaljutformning av pelardäck med hjälp av linjär FE-analys och presentera metod och resultat i en teknisk rapport
  • beskriva och förklara mekaniskt verkningssätt av förspända betongkomponenter under belastning upp till brott, speciellt i förhållande till armerade betongkomponenter
  • analysera, dimensionera och utforma statiskt bestämda konstruktionselement av förspänd betong

Innehåll

Kursen behandlar verkningssätt, analys, dimensionering och detaljutformning av plattor, skivor och diskontinuitetszoner i armerad betong samt förspända betongkomponenter. För varje typ av konstruktion beskrivs typiskt verkningssätt under belastning upp till brott. Med detta som en utgångspunkt introduceras olika beräkningsmetoder. Tillämpbarhet och begräsningar av olika metoder diskuteras, både med hänsyn till graden av sprickbildning och flytning och med hänsyn till tillgänglig information i olika skeden av dimensioneringsprocessen. Kursen innehåll kan tillämpas vid dimensionering av byggnaders stomsystem, broar och vid analys av befintliga konstruktioner.

Organisation

Lärandeaktiviteter: genomgång av självstudier, samt konsultation sker veckovis (2-4 h/vecka). Ett projekt genomförs avseende dimensionering av pelardäck utgående från linjär FE-analys. Teoriprov och skriftlig tentamen genomförs i slutet av kursen.

Litteratur

Engström: Design and analysis of prestressed concrete structures. 2011. Engström: Design and analysis of deep beams, plates and other discontinuity regions, 2011. Engström: Design and analysis of slabs and flat slabs, 2011. Kurslitteratur skickas ut vid kursstart till kursdeltagare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Under kursen genomförs ett skriftligt teoriprov med kurslitteratur som hjälpmedel. En skriftlig tentamen med beräkningsproblem genomförs med hjälp av kurslitteraturen (inklusive beräkningsexempel som delas ut under kursens gång) och valfri räknare, tentamenstid 5 tim. Bonuspoäng kan erhållas till tentamen från inlämningsuppgifterna som genomförs under kursens gång. Teoriprovet ska vara godkänt för att erhålla slutbetyg i kursen. FE-projektet sammanfattas i en skriftlig rapport som utvärderas och betyg sammanvägs med slutbetyget från tentamen.


Publicerad: fr 24 apr 2020.