Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE075 - Evolution och självorganisation i biologiska system  
Evolution and self-organisation i biological systems
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
5,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74117
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Muntlig tentamen 5,0hp Betygskala: TH   5,0hp    

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Claes Andersson

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten verktyg för att förstå och reflektera kring vår världs naturhistoriska tillblivelse och långa historia - och därmed också en sorts dynamik och organisation som skiljer sig starkt från vad vi finner inom exempelvis fysiken, och som är grundläggande för att förstå vår planet och dess system. Vi fokuserar på biosfären - via evolutionär biologi och ekologi - samt på mänsklighetens förhistoria - via paleoantropologi. Förutom naturhistoria och mänsklig och kulturell evolution kommer studenten att bekanta sig de teoretiska traditioner som ligger bakom vår förståelse av biosfären: evolutionsteori på mikro- och makronivå, med särskilt tonvikt på naturhistoriens stora evolutionära transitioner, samt de modeller och frågeställningar som ligger bakom vår förståelse för hur mänskliga samhällen uppstod ur de sorters beteenden och sociala interaktioner man finner bland djur.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- redogöra för de stora stegen i evolutionen, så som uppkomsten av liv, eukaryota celler, sexuell fortplantning, flercelliga organismer och social organisation
- redogöra för huvuddragen i utvecklingen av biodiversitet inklusive massutdöenden
- redogöra för människans tidiga kulturella utveckling
- förklara grundprinciperna i Darwins evolutionsteori
- förklara de generella huvudmekanismerna bakom de stora stegen i evolutionen
- redogöra översiktligt för makroevolutionära fenomen så som stabilitet i ekosystem, nisch-teori och punctuated equilibrium
- översiktligt kunna förklara hur utvecklingen av mänsklig kultur kan analyseras från ett evolutionärt perspektiv

Innehåll

Översiktlig naturhistoria: livets uppkomst, de stora stegen i evolutionen och utvecklingen av biodiversitet på jorden
Utvecklingen av mänsklig kultur
Evolutionsteori
Organiserande principer bakom de stora stegen i evolutionen
Makroevolutionära fenomen: punctuated equilibrium, stabilitet i ekosystem och nisch-teori
Evolutionärt perspektiv på mänsklig kulturutveckling
Organisation

Föreläsningar och ett mindre programmeringsprojekt

Litteratur

The origins of life, from the birth of life to the origins of language, J.M. Smith and E. Szathmary

The earth system (3rd edition), Kump, Kasting and Crane

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen utgörs av ett obligatoriskt projektarbete med betyg underkänd/godkänd, samt en muntlig tentamen vilken avgör betyg U, 3, 4 eller 5 på kursen. 


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.