Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SEE070 - Introduktion till globala system
Introduction to global systems
 
Kursplanen fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Globala system
Institution: 70 - RYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74116
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Projekt, del A 5,0hp Betygskala: UG   2,5hp 2,5hp    
0220 Projekt, del B 2,5hp Betygskala: UG   2,5hp    

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Sonia Yeh

  Gå till kurshemsida

Tema:

MTS 1,5 hp
Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen ger en försmak av programmet Globala System som helhet och vad man kan komma att arbeta med efter avslutade studier. Dessutom ger den en unik möjlighet att diskutera och utforska programmets syfte och plats i den nuvarande och framtida samhällsutvecklingen. I kursen introduceras flera av de största globala samhälls-, teknik- och miljöutmaningarna. Delar av kursen utgör även en mötesplats mellan studenter från programmets olika årskullar. Studenterna får själva en viss möjlighet att tycka till om vilka globala utmaningar som intresserar dem och ska behandlas. Kursen erbjuder även övning på flera generiska färdigheter, som samarbete, etiska överväganden och effektiv inlärning. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

kunna:
● Lära sig att lära:
○ använda och reflektera över olika lärandetekniker för lärande på olika nivå: självreglerat lärande och kollaborativt lärande
○ känna igen vetenskapliga tillvägagångssätt och processer
● Globala system (GS):
○ karaktärisera och identifiera GS
○ identifiera GS-utmaningar och föreslå sätt att hantera dessa
○ beskriva och tillämpa grundläggande systemtänkande
● GS ingenjör:
○ diskutera ingenjörers betydelse för hantering av GS-utmaningar
○ beskriva betydelsen av modellering för att studera GS
○ känna igen och hantera gruppdynamik för gynnsamt samarbete i grupp
● Inter-/Transdisciplinära perspektiv och etik:
○ beskriva vad som utgör en disciplin och olika vetenskapliga perspektiv samt kunna ge exempel på hur de kan kompletterar varandra
○ reflektera över etik i allmänhet, etik som ingenjör, samt teknikens roll för GS (exempelvis för artificiell intelligens)
● Hållbar utveckling:
○ undersöka och argumentera kring olika aspekter av hållbar utveckling
○ relatera globala hållbarhetsmålen till GS 

Innehåll

Kursen har innehåll och lärandeaktiviteter av olika karaktär som strävar efter att komplettera övriga kurser i programmet, fungera som en brygga mellan olika delar av programmet och tillhandahålla träning i generiska färdigheter värdefulla för en GS-ingenjör. Följande lärandeområden behandlas:
● Lära sig att lära på olika nivåer: Individuellt lärande (självreglerat lärande, metakognition etc.), kollaborativt lärande (gruppdynamik, lärande i smågrupp) och lärande på systemnivå
● Globala system (GS) genom introduktioner till kurserna: Evolution och självorganisation i biologiska system; Jorden som system; Klimat; Tekniska system för energi, material och information; Samhället som system; Innovation och omställning; Miljö- och resursekonomi; samt ett par av studenterna föreslagna GS
● Interdisciplinära perspektiv och etik: Vad som räknas som vetenskap, forskningsmetodik, vetenskapliga teoriers pålitlighet, etisk avväganden, teknikens framtid och artificiell Intelligens
● Hållbar utveckling; Vad är hållbar utveckling? Hur relaterar koncept för hållbarutveckling till globala system? Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen introduceras. Hur kan de uppnås? Hur ska man prioritera vad som ska göras? Vilka slags utmaningarna finns? 

Organisation

Kursen sträcker sig under 3/4 av det första året och delar av den samläses med kurser i läsperiod 2 år 2-3 i programmet för att skapa en mötesplats för studenter i de olika årskullarna. I denna del som samläses kommer ett par globala experter bjudas in som gäster. Kursen innehåller en kombination av en serie seminarier, workshops men också och mindre projekt och inlämningar. Kursens kärna består av seminarier om globala system (12), lärandeseminarier (3), teori-praktik seminarier (3), studiebesök (1-2), programworkshop (1), virtuella möten med andra program (1-2), individuella och kollaborativa lärandeaktiviteter (5, inklusive walk-and-talks), miniprojekt och presentationer (i form av korta videoklipp och Pecha-Kucha), inlämningar i formen av en reflektionsdagbok (3) samt kamratåterkopplingsövningar (3). Utöver denna kärna tillkommer kursaktiviteter som stöd för denna kärna och ett visst utrymme för studenter att påverka det exakta antalet och typen av stödjande kurstillfällen finns.

Litteratur

Utdelat material och webb-resurser. Publiceras och presenteras i detalj på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Bedömning sker på närvaro/färdigställande av följande delar:
● Obligatorisk närvaro vid GS-seminarier (minst 8 av 12), lärandeseminarier och teori-praktik seminarier (minst 4 av 6), studiebesöken, virtuella möten, walk-and-talks (minst 2 av 3) och programworkshop. Det finns utrymme för kompletteringsuppgifter om ett obligatoriskt tillfälle missas och det finns goda skäl.
● Inlämningsuppgifter (videoklipp (1), PechaKucha (1), samt inlägg i reflektionsdagbok (3))
● Återkoppling på andra studenters uppgifter (”kamratåterkoppling”)


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.