Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT435 - Tillämpat matematiskt tänkande
Applied mathematical thinking
 
Kursplanen fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKGBS
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 74111
Sökbar för utbytesstudenter: Nej

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

TKGBS GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Dag Wedelin

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2

 
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99215
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Max antal deltagare: 20
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Inlämningsuppgift 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

Examinator:

Dag Wedelin


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen är främst avsedd för att förstärka studenternas matematiska tänkande och förmåga att använda sådant tänkande i olika tillämpningar och i fortsatta studier. Fokus ligger inte på ny matematisk kunskap i traditionell bemärkelse, utan på de ofta underförstådda förmågor som krävs för att effektivt kunna tillämpa den matematik man kan, och på ett konstruktivt sätt lära sig ny matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Kunskap och förståelse

-Förklara olika aspekter av matematiskt tänkande: att resonera matematiskt, problemlösning, modellering. 
-Förklara hur matematiskt tänkande kan användas inom olika tillämpningsområden. 
-Förklara allmän matematisk kunskap och hur den kan användas (inklusive 
funktioner, ekvationer, derivator och integraler, sannolikheter, uppsättningar, 
grafer).

Färdighet och förmåga

-Visa en grundläggande förmåga att använda matematiska begrepp och byggstenar såsom definitioner, satser, liksom olika slags matematiskaresonemang och bevis (att resonera matematiskt). 
-Visa en grundläggande förmåga att lösa komplexa och okända problem med ett strukturerat och undersökande arbetssätt (matematisk problemlösning). 
-Visa en grundläggande förmåga att undersöka verkliga problem, avgöra om och hur de kan ses ur ett matematiskt perspektiv och översätta till matematiska problem, samt anpassa matematiska slutsatser till det verkliga problemet (matematisk modellering). 
-Kommunicera om och med hjälp av matematik. 
-Använda olika matematiska beräkningsverktyg som en naturlig del av att arbeta matematiskt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

-Identifiera hur eget tänkande kan användas för att lösa ett problem, och i vilken utsträckning tidigare kunskaper kan användas. 
-Visa ett reflekterande förhållningssätt till kursens innehåll och det egna tänkandet. 
-Visa noggrannhet och kvalitet i allt arbete.

Innehåll


Kursens viktigaste delar är att resonera matematiskt, problemlösning och modellering. Väsentliga aspekter som att använda datorn som en del av det matematiska tänkandet, liksom att kunna kommunicera med och om matematik är också en naturlig del av kursen. I kursen ingår därför ett visst inslag av att köra och förstå enkla givna datorprogram.

Genom att utveckla det matematiska tänkandet, kompletterar kursen andra mer traditionella kurser i matematik, och genom att ge studenten erfarenhet av olika tillämpningsområden, överbryggas gapet mellan matematisk teori och relevanta tillämpningar.

Kursens kärna är ett antal noggrannt utvalda och starkt varierade övningsproblem, som används som utgångspunkt för det egna lärandet, där studenterna genom ett undersökande arbetssätt utvecklar sina egena förmågor. Till detta kommer föreläsningar som ger en övergripande förståelse, uppföljning och perspektiv. Problemen belyser många olika tillämpningsområden, och deras svårighetsgrad är anpassad för att så effektivt som möjligt öva förmågan att tänka och arbeta matematiskt i olika situationer.

I samband med övningsproblemen diskuterar vi även olika problemlösningsstrategier, reflekterar över lösningar och jämför olika sätt att lösa samma problem. Vi orienterar även om matematikens roll inom olika tillämpningar och visar på betydelsen av matematiska datormodeller.

Organisation

Kursen är huvudsakligen organiserad i moduler. För varje modul ges en inledande föreläsning, övningsuppgifter att lösa, samt en uppföljande obligatorisk föreläsning som ger återkoppling på de lösta uppgifterna.

Lärandet stöds av en interaktiv undervisningsstil med mycket kontakt mellan studenter och lärare. Detta sker under handledningstimmar där studenter löser uppgifterna och regelbundet diskuterar med lärarna. De får då individuell återkoppling och vägledning i sin egen problemlösning, och utvecklar sin självständiga förmåga.

Litteratur

Kursen har inte någon kurslitteratur utöver det som tilhandahålls i modulerna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom skriftliga övningsuppgifter och genom en sammanfattande uppsats, där studenten uppmuntras att sammanfatta och reflektera över kursen på ett personligt sätt. Övningsuppgifterna och uppsatsen genomförs normalt i grupper om två studenter. Dessutom läser varje grupp uppsatser av andra grupper, och diskuterar dem i ett slutligt seminarium. För att bli godkänd på kursen krävs även närvaro vid vissa föreläsningar och slutseminariet.Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.