Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEN110 - Introduktion till programmering i Python
Introduction to programming in Python
 
Kursplanen fastställd 2020-06-29 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
6,0 Högskolepoäng
Betygskala: TH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk fysik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

 
Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99170
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 1
Max antal deltagare: 100
Endast studenter med kurstillfället i programplan

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0120 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0220 Tentamen 3,0hp Betygskala: TH   3,0hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  25 Aug 2021 fm J

Examinator:

Aarne Ranta

  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 4

Syfte

Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som ¿r av nytta i s¿v¿l framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundl¿ggande f¿rdigheterna s¿ att deltagarna b¿de kan utf¿ra programmeringsuppgifter som ¿r typiska f¿r vetenskapliga och tekniska uppgifter och f¿rst¿ de grundl¿ggande principerna f¿r datorer och programmering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i ett programspråk
 • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
 • Strukturera stora program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
 • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
 • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
 • Använda programmering för grundläggande dataanalys av stora filer


Kompetens och färdigheter
 • Skriva program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
 • Bygga interaktiva program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
 • Skriva program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
 • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
 • Testa program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
 • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem


Bedömning och tillvägagångssätt
 • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
 • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

Innehåll

Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av ett allmänt programmeringsspråk. Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för eleven att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
 • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
 • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
 • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
 • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
 • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar. Det finns också ett antal programmeringsuppgifter för att träna studenternas praktiska färdigheter.

Litteratur

Information om litteratur ges på kursens hemsida innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Båda kursmomenten innefattar obligatoriska programmeringsuppgifter. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla obligatoriska uppgifter är godkända.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.