Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
DAT455 - Introduktion till programmering i Python  
Introduction to Programming in Python
 
Kursplanen fastställd 2020-05-12 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: FRIST
7,5 Högskolepoäng
Betygskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99242
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 100

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp   15 Mar 2021 em J,  08 Jun 2021 em J,  17 Aug 2021 fm J

Examinator:

Krasimir Angelov

  Gå till kurshemsida


Kurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska
Anmälningskod/tillfälleskod: 99244
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 100
Max antal deltagare: 300

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0119 Tentamen 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp   09 Okt 2021 fm DIST,    09 Okt 2021 fm DIST  

Examinator:

Aarne Ranta


  Gå till kurshemsida


Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Särskild behörighet

Matematik 3

Syfte

Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som är av nytta i såväl framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundläggande färdigheterna så att deltagarna kan utföra programmeringsuppgifter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:
 • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i Python
 • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
 • Strukturera stora Python-program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
 • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
 • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
 • Använda Python programmering för grundläggande dataanalys av stora filer

Färdigheter och förmåga:
 • Skriva Python-program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
 • Bygga interaktiva Python-program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
 • Skriva Python-program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
 • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
 • Testa Python-program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
 • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
 • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

Innehåll

Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett allmänt programmeringsspråk. Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för studenten att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
 • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
 • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
 • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
 • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
 • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

Organisation

Kursen går på distans. Den har sammanlagt 12 föreläsningar à 2*45 minuter plus ett övningstillfälle per föreläsning där studenterna får stöd för praktisk problemlösning. Utöver detta svarar lärarna på frågor via video, chat och email, både på schemalagda timmar (motsvarande normal labbhandledning) och utanför timmarna.

Litteratur

John M. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, 3rd edition, Franklin, Beedle, & Associates, 2017.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen har tre individuella inlämningsuppgifter samt en digital skriftlig tenta. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla de tre inlämningsuppgifterna är godkända.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.